Házirend

Általános szabályok

 1. Az iskola tagozatai a 2022-2023-as tanévben

Líceumi: IX–XII. osztály

 • IX.  osztály:  4
 • X.   osztály:  3
 • XI.  osztály:  2
 • XII. osztály:  2
 •                     Szakmunkásképző: IX–XI. osztály
 • IX. osztály:  3
 • X.  osztály:  3
 • XI. osztály:  4
 1. Az iskolai év szerkezete: a szakminisztérium rendelkezései szerint
 2. A tanuló felvétele az iskolába: IX. osztályokba a szakminisztérium rendelkezése alapján történik.

Megjegyzés: a többi osztályokba a titkárság automatikusan beírja a sikeresen végzett tanulókat.

 1. Az osztálylétszámot valamint az átiratkozást az egyik osztályból a másikba vagy egyik iskolából a másikba a nevelésügyi minisztérium szabályai határozzák meg.
 2. Az óratartás rendje a 2022-2023-as tanévben a következő:

 

Óra

Tanulási idő

Szünetek időtartama (perc)

1.

745 – 835

10

2.

845 – 935

10

3.

945 – 1035

10

4.

1050 – 1140

15

5.

1145 – 1235

5

6.

1240 – 1330

5

7.

1335 – 1425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tanulók jogai és kötelezettségei

 

A tanulók mozgásainak szabályzói:

 

 1. A tanuló más iskolából való átiratkozása csak az iskola és a család közötti megállapodás szülők általi elfogadása után lehetséges, betartva az érvényben levő, az iskolák működését szabályozó törvényes előírásokat.
 2. Az átiratkozó tanulóknak azt az idegen nyelvet kell tanulniuk, amelyet az iskolavezetés az év kezdetekor az illető osztálynak előírt.

 

A tanulók jogai

 

 

 1. A tanulók a törvény által biztosított összes jogokat élvezhetik; egyetlen iskolai tevékenység sem sértheti emberi méltóságukat vagy személyiségüket.
 2. A tanulóknak joguk van az állami ingyenes oktatáshoz, beleértve az anyanyelvi oktatást is. Tanári felügyelettel használhatják az iskola anyagi alapjait (tantermek, műhelyek, könyvtár, laboratóriumok, tornaterem stb.), igénybe vehetik az iskola bentlakását és étkezdéjét, ösztöndíjat kaphatnak.
 3. Részt vehetnek iskolai körökön, tantárgyversenyeken, az érettségi- és felvételi tárgyakból szervezett felkészítőkön.
 4. Tanulóinknak joga van az iskolában felmerült bármely kérdéssel kapcsolatban szabadon véleményt nyilvánítani, az oktatás menetének zavarása nélkül.
 5. Javaslataikkal, kéréseikkel, panaszaikkal az osztályfőnökhöz fordulhatnak, az ő tanácsára pedig az igazgatósághoz is.
 6. A tanulóknak joga van megszervezni és működtetni az iskolai diáktanácsot, amelynek tagjai az osztályok megválasztott vezetői. A diáktanács egy saját rendszabályzat alapján működik.
 7. Iskolánk tanulóinak joga van szabadon, az oktatási tevékenységen kívül ifjúsági-, sport-, művészi-, kulturális, tudományos szervezetekbe tömörülni, folyóiratot szerkeszteni. Az iskolában szervezett tanórán kívüli tevékenységek megszervezéséhez az igazgató beleegyezése szükséges.
 8. A tanulók a tömegközlekedési eszközökön árkedvezményre jogosultak. Árkedvezmény illeti a tanulókat múzeumokban, kiállításokon, operában, moziban, színházi előadáson és sportrendezvényeken is.
 9. A tanulók ingyenes orvosi és pszihopedagógiai ellátásra jogosultak.
 10. A kötelező oktatásban levő diákok ingyenes tankönyveket kapnak.

 

 

A tanulók kötelességei

 

 1. A tanulók számára a tanrendben foglalt valamennyi elméleti és gyakorlati órán való részvétel kötelező. Azok a tanulók, akik a tanár bejövetelekor nincsenek az osztályban, hiányzóknak tekintendők.
 2. Reggel 7.45-kor az iskola kapuja bezárul. Az iskola vezetősége értesíti azoknak a tanulóknak a szüleit, akik három alkalommal elkéstek. Ha ezek után sem mutatkozik javulás az illető tanuló esetében a pontosság terén, az a magaviseleti jegy levonását vonja maga után.
 3. Betegség miatti hiányzást orvosi igazolvánnyal lehet igazolni. Rendkívüli esetekben elfogadható szülői igazolás is néhány napra. A gyakorlati hiányzások bepótlása kötelező.
 4. A testnevelés órán való részvétel (megfelelő lábbeliben) kötelező azon tanulók számára is, akiket az orvos felmentett a fizikai erőkifejtés alól, ellenkező esetben igazolatlan hiányzóknak tekintendők.
 5. A tornateremben zajló órákon, különböző sportkörökön és egyéb tevékenységeken, csak megfelelő lábbeliben és öltözetben lehet részt venni.
 6. A tanulók viselkedjenek tiszteletteljesen a tanárokkal, mesterekkel és az iskolai személyzettel szemben iskolában és iskolán kívül is. Kötelező a tanulótársakkal szemben is az illendő, kollegiális viselkedés, beszéd. Tilos a harcias, provokáló viselkedés.
 7. Tilos a tanári szoba előtti várakozás, csoportosulás és a tanárok részére elkülönített dohányzón való átjárás.
 8. Kötelező az ápolt ruházat és hajviselet az iskolában. Ruhában és hajviseletben is kerülendők a szélsőségek (fiúknak fülbevaló, arcba lógó frizura, zselézett, túlzottan fölnyírt vagy hosszú haj, ékszerek, szegecses vagy tépett ruhák, lányoknak hosszú, festett köröm, hivalkodó smink, kirívó öltözet).
 9. Szigorúan tilos a dohányzás, szeszes italok és kábítószer fogyasztása valamint szerencsejátékokban való részvétel az iskolában.
 10. Tilos az iskola valamint az intézményhez tartozó területekre, épületekbe bevinni és használni bárminemű fegyvert, lőszert, petárdát.
 11. A tanulók, nappali és esti osztályokba járók egyaránt, nem használhatják az iskola főbejáratát, csak a két hátsó bejáratot.
 12.  A tanítási program ideje alatt, csak rendkívüli estekben, a tanár által kitöltött és aláírt “kilépő” felmutatásával lehet az iskola területét elhagyni.
 13. Tilos idegen személyek behívása, behozatala az iskolába.
 14. Tilos a mobiltelefonok használata a tanórák, vizsgák és versenyek ideje alatt.
 15. Tilos olyan tiltakozó megmozdulások szervezése, amelyek megzavarják a tanítás menetét, a tanulók tanórákon való részvételét.
 16. Tilos az iskola javainak, dokumentumainak (naplók, ellenőrző könyvek, anyakönyvi kivonatok) rongálása.
 17. A tanulók kötelesek magukkal hordani az ellenőrzőt, (amely a kapunál a belépőt helyettesíti), és odaadni a tanárnak szóbeli és írásbeli ismeretellenőrzés után a kapott jegy beírása végett, illetve bemutatni a szülőknek az iskolai eredmények tudomásulvétele céljából.
 18. A tanulók kötelessége tisztán tartani, őrizni és óvni minden iskolai berendezést és a kapott tankönyveket.

 

Jutalmazások

 

1. A kiváló tanulmányi eredményt elért és példás magaviselettel kitűnt tanulók a következő jutalomban részesülhetnek:

            a/ Dicséret az osztályközösség előtt;

            b/ Dicséret az iskola tanulói és tanári kara előtt;

            c/ Szóbeli vagy írásbeli dicséret a szülők előtt;

            d/ Rendkívüli kirándulás, táborozás;

            e/ Tanulmányi ösztöndíj, vagy más anyagi támogatás;

             f/ Oklevél, kitüntetés;

            g/ Az iskola díszoklevele.

 

Büntetések

 

1. Az iskolai szabályzatot megszegő tanulókkal szemben az elkövetett tettek súlyosságától függően a következő büntetéseket alkalmazzuk:

            a)  Egyéni megrovás

            b)  Megrovás az osztályközösség előtt

            c)  Megrovás a tanári kar előtt

            d)  Írásbeli megrovás

            e)  Ösztöndíj időleges vagy végleges megvonása

            f)   Kizárás az iskolából 3-5 napra;

            g)  Fegyelmi áthelyezés iskolán belül, egy más osztályba;

            h)  Az ösztöndíj végleges megvonása;

            i) Fegyelmi áthelyezés más iskolába, a fogadó intézmény vezetőségének beleegyezésével

            j) Írásbeli figyelmeztetés 20 igazolatlan óra, vagy egy tantárgyból, az évi óraszám 15%-át meghaladó hiányzás esetén

 

2.   Bizonyos büntetések magaviseleti jegy levonásával is járhatnak.

 1. Az igazolatlan hiányzásokért a tanulónak büntetés jár, a szóbeli figyelmeztetéstől az iskolából való kizárásig (40 igazolatlan óra vagy egy tantárgyból az évi óraszám 15%-ának megfelelő hiányzás után). Minden 10 igazolatlan hiányzás vagy 10% hiányzás egy tantárgyból egy magaviseleti jegy levonását vonja maga után.
 2. Az iskolának gondatlanságból vagy szándékosan okozott anyagi kárt is fegyelmi kihágásnak tekintjük és az elkövetőket (konkrét tettes hiányában az érintett közösséget) minden esetben a kár többszörös megtérítésére kötelezzük.
 3. A szándékosan okozott anyagi kártételért a tanulót kizárjuk az iskolából , de kizárjuk a C.5 paragrafusban foglaltakért is.
 4. Az iskola területén cigarettázók és szeszes italt fogyasztók büntetésben részesülnek, ugyanakkor ez a magaviseleti jegy levonását is maga után vonja.

 

A tanulói jogviszony megszűnése

 

 1. A kötelező iskolai tanulmányok (X osztály) elvégzése után, líceum vagy szakmunkásképző elvégzése után.
 2. Iskolából való kizárás (exmatrikulálás) után.
 3. Az iskolából való kimaradása, elhagyása esetén.
 4. A nagykorú diák vagy a szülő írásbeli kérése alapján abban az esetben, ha a diák lemond a továbbtanulási szándékáról.
 5. Abban az esetben, ha a líceumi oktatás felső tagozatára, vagy a posztliceális oktatásba  beiratkozott/bejutott diák 20 napon belül nem jelenik meg, és hiányzását sem tudja igazolni.
 6. A 2-es és a 4-es alpontok eseteit nem vonatkoztatják a kötelező oktatásban részesülő diákokra.

 

A bentlakás belső rendszabályzata

 

A bentlakás meghatározása

 

 1. A lány- és fiúbentlakás szerves részét képezi az Eötvös József Mezőgazdasági Szakközépiskola igazgatósága által irányított oktatási intézménynek.
 2. A lány- és fiúbentlakás a Tompa László utca 32. szám alatt található, amelyben a diákok elhelyezése 6-8 férőhelyes hálószobákban történik, megfelelő tanulási feltételek biztosítása mellett.
 3. A bentlakás felügyeletét a nevelők, valamint az iskola igazgatósága által megbízott felügyelő tanárok végzik.
 4. A bentlakásba felvett tanuló csak személyi szükségletre szolgáló felszerelést hoz, egyebet az iskola biztosít (ágy, szekrény, hideg-melegvíz, fűtés, világítás, tanulási feltételek, televízió, internet).

 

Felvétel a bentlakásba

 

 1. A bentlakásba elhelyezést kaphat iskolánk minden tanulója, különös tekintettel a távoli helységekből érkezők, akik tiszteletben tartják a belső rendszabályzat előírásait.
 2. A bentlakásba való felvétel írásbeli kérés alapján történik, amit az iskola igazgatósága hagy jóvá.
 3. Mindazok, akik felvételt nyertek a bentlakásba a következő „Beiratkozási nyilatkozatot” kell  aláírniuk:

 

Alulírott………………………………………… ………. osztályos tanuló az iskola bentlakásában való beiratkozásom pillanatában, szüleim (gyám, hivatásos nevelőszülőm) tudtával (amit aláírásukkal megerősítenek) kijelentem, hogy ismerem a bentlakás belső rendszabályzatát, és kötelezem magam annak szigorú betartására.

            Az alábbiakban kiemelt, a bentlakási élet mindennapjaihoz kötődő kérdésekben kötelezem magam, hogy szigorúan eleget teszek mindenkinek, erre külön felszólítást és utasítást nevelőimtől nem várok.

 

 1. Megjelenek minden tanórán és gyakorlati tevékenységen. A tervszerűsített szilenciumi programot tiszteletben tartom, és azt a tanórákra való felkészülésre fordítom.
 2. Tiszteletben tartom a napi programot az ébresztőtől a takarodóig.
 3. Gondosan vigyázok a bentlakás bútorzatára, berendezési tárgyaira; a víz- és villanyhálózatot csak rendeltetésszerűen és gazdaságosan használom. Kötelezem magam, hogy mindenféle rongálást azonnal megfizetek.
 4. Nem tulajdonítom el tanulótársaim személyi tulajdonát, az ebédlő és a konyha használati tárgyait.
 5. Figyelek bentlakó társaimra: nem verekedek, nem zavarom a tanulásban és a pihenésben, kisebb társaimat nem használom szolgaként, hanem igyekszem a közösség hasznára válni.
 6. Tiszteletteljes magatartást tanúsítok a bentlakás személyzetével és minden felnőttel szemben, akivel kapcsolatba kerülök, tartózkodom a durva kifejezések használatától.
 7. Nem dohányzom és nem fogyasztok szeszesitalt.
 8. Előzetes kérés nélkül nem hívok idegen személyt a bentlakásba.
 9. Hajviseletem, ruházatom, egész megjelenésem ápolt.
 10. Nem hagyom el a bentlakást engedély nélkül.

 

A fenti rendszabályok megsértése esetén vállalom a tetteimért kirótt büntetéseket, mely a szóbeli megrovástól a bentlakásból való eltávolításig terjedhet.

 

Tanuló aláírása                                            Szülő aláírása

                       

            ……………………..                                      …………………………..

 

 1. A nyilatkozatot a tanuló szülei is láttamozzák.
 2. A szülők felelősséget vállalnak, hogy rendszeresen és időben törlesztik a bentlakás költségeit.

Amikor a kérések száma meghaladja az elhelyezési lehetőségeket, az igazgatóság figyelembe veszi a helyek kiosztásánál: a kérések leadásának idejét, a tanuló tanulmányi eredményét, a helység távolságát az iskolától, a szülők anyagi helyzetét, a tanuló iskolai magatartását, a közösségi életbe való

 

A bentlakók jogai

 

Minden bentlakó tanulónak jogában áll díjmentesen használni a bentlakás összes felszerelését.

 1. Használhatják az étkezdét (ez kötelező is minden bentlakónak).
 2. A választott képviselők javaslatokat tehetnek a bentlakás programjának és feltételeinek megváltoztatására.
 3. Részt vehetnek különböző iskolai és osztályszintű rendezvényen 22:00 óráig a nevelő engedélyével, 22:00 óra után az igazgató beleegyezésével.

 

A bentlakók kötelezettségei

 

 1. Aláírni a „Beiratkozási nyilatkozatot”.
 2. Tiszteletben tartani a bentlakás programját.
 3. Részt venni a tanulási programokon.
 4. Rendet, tisztaságot és csendet tartani a hálószobákban és az étkezdékben.
 5. Civilizált magatartást tanúsítani.
 6. Jelezni a nevelőknek, ha nem tudnak részt venni a programokon.
 7. Betartani a higiéniai és egészségügyi szabályokat.
 8. Kifizetni időben a bentlakás és az étkezde díját.
 9. Előzetesen bejelenteni, ha idegen személyt fogadnak.
 10. Ne okozzanak anyagi károkat!
 11. Megfizetni az okozott károkat.
 12. Ne cigarettázzanak, ne fogyasszanak alkoholt vagy más drogokat!
 13. Ne használjanak elektronikai cikkeket a nevelők beleegyezése nélkül!
 14. Ne hozzanak a bentlakás területére mérgező és gyúlékony anyagokat!
 15. Ne tulajdonítsák el mások javait!

 

Büntetések

 

 1. Szóbeli megrovás.
 2. A kimenők és a tévénézés felfüggesztése.
 3. Írásbeli megrovás.
 4. Utolsó figyelmeztetés a bentlakásból való kizárás előtt.
 5. Kizárás a bentlakásból egy iskolai évre.
 6. Végleges kizárás a bentlakásból.

Az 1-es, 2-es büntetetéseket a nevelők, a 3-ast, 4-est az igazgató rója ki. A 3-as büntetés esetében egy jegyet vonnak le a magaviseleti jegyből, a 4-es büntetés esetében két jeggyel csökken. Az 5-ös, 6-os büntetéseket az igazgató javasolja, a nevelőtanács hagyja jóvá. Ezekben az esetekben a magaviseleti jegy három, illetve négy jeggyel csökken.

 

Más iskolában járó bentlakók esetében a büntetéseket a saját iskolájának igazgatójának tudomására hozzák, a büntetések alkalmazását az igazgató végzi a nevelők javaslatára. A bentlakásból kizárt tanulóknak maximum 5 nap áll a rendelkezésükre, hogy kiköltözzenek.

 

A bentlakás programja hétköznapokon:

 

6:15               – ébresztő

6:15–6:30      – készülődés

6:30–7:30      – reggeli

8,00–14:20    – iskola

13:15–15:15  – ebéd

15:30–16:30  – szabadidő

16:30–18:45  – tanulás

19:00–21:15  – vacsora

20:00–21:30  – tanulás

21:30–22:00  – jelenlét ellenőrzése

22:00             – villanyoltás

Az étkezde

 

 1. Az étkezde a Tompa László utca 32. szám alatt található
 2. 200 férőhelyes
 3. Az étkezdét használhatják mindazok, akik bentlakók, a tan- és a kisegítő személyzet.
 4. Programja:

Hétköznapokon:       – reggeli:        6:30   – 7:30

                                    – ebéd:           13:15  – 15:15

                                                – vacsora:     19:00 –  21:15

Az iskola étkezdéjét, eredeti rendeltetésén kívül csak iskolai rendezvényekre lehet használni, úgy mint: gólyabál, nagykorúsítási ünnepség, érettségi bankett.