Raport privind starea învățământului anului școlar 2018-2019

                                                     

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC
„EÖTVÖS JÓZSEF” ODORHEIU SECUIESC

 

RAPORT

PRIVIND STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI
AN ȘCOLAR 2018-2019

 

Prezentul raport a fost realizat de echipa managerială formată din:

Prof. Trinfa Pálma - director,
Prof. Sata Ignác - dir. adjunct,
prin contribuția următoarelor cadre didactice:
1. Pop Iuliu Cătălin- responsabil comisie metodică
2. Tifán Magdolna- responsabil comisie metodică
3. Zongor Imre- responsabil comisie metodică
4. Ilyés-Nagy Boglárka- responsabil comisie metodică
5. Balázs György- responsabil comisie metodică
6. Varga Andrea- responsabil comisie metodică
7. Török Sára- responsabil comisie metodică
8. Varga Andrea- consilier educativ

 

 

Cuprins

 

Capitolul I - Managementul unității de învățământ 5

Capitolul II - Resurse materiale și umane  8

II. 1. Resurse materiale  8

II. 2. Resurse umane  9

Capitolul III - Activitatea metodică  12

III. 1. Comisia metodică a profesorilor de limba și literatura română  13

III.2. Comisia metodică a profesorilor de limba maghiară  25

III. 3. Comisia metodică a profesorilor de limbi moderne  26

III. 4. Comisia metodică a profesorilor de matematică și informatică  27

III. 5. Comisia metodică a profesorilor de științe ale naturii 29

III. 6. Comisia metodică a cadrelor didactice de discipline socio-umane  32

III. 7. Comisia metodică a cadrelor didactice de la profilurile industrie alimentară – agricultură - tehnică  34

III. Resurse umane  38

Resurse materiale si financiare  38

III. 8. Raport de activitate extracurriculară  42

Capitolul IV - Rezultate școlare  51

IV.1. Ferecvență  51

IV.2. Disciplina  52

IV.3. Promovarea  52

Capitolul V - Activitatea internatului 53

V.1. Organizarea internatului școlar  53

V.2. Activități desfășurate  53

Capitolul VI - Analiza SWOT a instituţiei 54

Capitolul VII – Plan de măsuri 57

 

 

 

Misiunea şcolii noastre este de a asigura tinerilor o pregătire profesională profundă, adaptată cerinţelor locale, regionale şi în concordanţă cu cerinţele standardelor europene, corelate cu tradiţia locală, precum şi de a asigura o bază profundă de cunoştinţe profesionale necesare pentru continuarea studiilor la niveluri de învăţământ superioare; asigurându-se astfel toate premizele tinerilor de a se integra în societate.

Pornind de la contextul enunţat, ţintele strategice ale politicii educaţionale promovate în  Liceul Tehnologic „Eötvös József” în anul şcolar 2018-2019, au fost definite prin obiectivele generale urmărite:

1) creşterea calităţii învăţământului la standardele europene;

2) centrarea educaţiei pe elev;

3) dezvoltarea programelor de comunicare şi colaborare cu familia şi comunitatea locală;

4) adaptarea în permanenţă la evoluţia populaţiei şcolare şi necesităţile / oportunităţile pieţei muncii;

5) diversificarea programelor de formare continuă pentru personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic şi cel de conducere;

6) dezvoltarea unui sistem informaţional eficient;

7) administrarea eficientă a patrimoniului mobil şi imobil;

8) gestionarea corectă a tuturor resurselor;

9) îmbunătăţirea bazei materiale

10) diversificarea acţiunilor educative şcolare şi extraşcolare

 

 

Capitolul I - Managementul unității de învățământ

Managementul unităţii a fost asigurat de: Trinfa Pálma - director, Sata Ignác - dir. adjunct, prof. Varga Andrea- consilier educativ, în colaborare cu responsabilii comisiilor metodice de specialitate şi a diriginţilor:

1. Pop Iuliu Cătălin- responsabil comisie metodică
2. Tifán Magdolna- responsabil comisie metodică
3. Zongor Imre- responsabil comisie metodică
4. Ilyés-Nagy Boglárka- responsabil comisie metodică
5. Balázs György- responsabil comisie metodică
6. Varga Andrea- responsabil comisie metodică
7. Török Sára- responsabil comisie metodică

Activitatea s-a desfășurat conform planului managerial, întreprinzând demersurile necesare pentru atingerea obiectivelor și respectarea termenelor.

Obiectiv:

1. Creșterea eficienței exercitării funcțiilor manageriale și orientarea acestora spre obținerea de rezultate.

Demersuri întreprinse:

A. S-au elaborat rapoartele de activitate anuale ale catedrelor și comisiilor pentru anul școlar 2018-2019.

B. S-a elaborat planul managerial.

C. S-a organizat Consiliul Profesoral, s-a stabilit prin decizie secretarul acestuia.

D. S-a constituit, conform legislației în vigoare, Consiliul de Administrație, s-a decis secretarul, s-a stabilit tematica ședințelor, s-au desfășurat întâlnirile conform graficului stabilit.

E. S-a realizat organigrama resurselor umane și cea a managementului instituțional.

F. S-au luat măsuri pentru sporirea siguranței elevilor și personalului școlii: programarea serviciului pe școală, realizarea de legitimații.

Obiectiv:

2. Diversificarea şi perfecţionarea ofertei educaţionale a şcolii menită să crească performanţa şcolară a elevilor

Țintă: Adaptarea ofertei şcolii la nevoile elevilor şi cerinţele pieţei muncii

Demersuri întreprinse:

 - S-au aplicat chestionare elevilor și părinților acestora aflați la finalul învățământului obligatoriu, cu privire la traseul profesional pe care intenționează să se înscrie și s-au centralizat rezultatele acestora;

 - S-a stabilit proiectul planului de școlarizare pentru clasa a IX-a, în anul școlar viitor, pe baza informațiilor furnizate de PLAI Harghita.

Obiectiv:

3. Crearea şi utilizarea unei baze de date complexe şi complete în fiecare compartiment de activitate din şcoală

Țintă: Asigurarea fluidizării circulaţiei informaţiei aferente componentei managementului instituţional

Demersuri întreprinse:

 - S-au afișat în cancelarie organigramele, programarea instruirii practice curente și comasate, convocatoarele și ordinea de zi a ședințelor consiliilor profesorale și de administrație;

 - S-a prelucrat metodologia de desfășurare a examenului de bacalaureat la toate clasele aflate în ultimul an de liceu;

 - S-au popularizat la loc vizibil extrase din metodologia de desfășurare a examenului de bacalaureat, a celui de certificare a competențelor profesionale și din regulamentul de ordine interioară.

Obiectiv:

4. Perfecţionarea cadrelor didactice şi a celorlalte categorii de personal pentru promovareaunei didactici moderne, centrată pe dezvoltarea de competenţe

Ținta: Implicarea tuturor factorilor responsabili în vederea realizării unui act didactic de calitatecare să vizeze şi să asigure atât buna pregătire teoretică şi practică, cât şi performanţa

Demersuri întreprinse:

 - S-au avizat de către responsabilii comisiilor metodice planificările conținuturilor la toate disciplinele;

 - S-au elaborat planuri de activitate la nivelul fiecărei comisii metodice, stabilindu-se obiective, activități pentru atingerea obiectivelor, grafice ale întâlnirilor membrilor comisiei în care s-au planificat lecții demonstrative, referate și informări științifice;

 - S-au încheiat contracte de parteneriat cu agenți economici din oraș în vederea elaborării programelor pentru CDL și desfășurării instruirii practice pentru a facilita trecerea de la școală la locul de muncă;

- S-au solicitat, întocmit și demarat programe de pregătire suplimentară cu elevii în vederea susținerii examenului de bacalaureat și de certificare a competențelor;

 - S-a verificat lunar ritmicitatea notării avându-se în vedere caracterul stimulativ al evaluării nivelului de pregătire al elevilor.

Obiectiv:

5. Perceperea şi abordarea elevilor ca parteneri în actul educaţional

Țintă: Asigurarea condiţiilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor. Promovareaeducaţiei incluzive şi asigurarea şanselor egale.

Demersuri întreprinse:

 - S-a constituit comisia pentru evaluarea dosarelor de bursă ”Bani de liceu” a cărei activitate s-a concretizat cu aprobarea unui număr de 14 de burse;

 - S-a monitorizat lunar frecvența elevilor și s-au aplicat sancțiuni conform ROFUIP în cazul elevilor care au înregistrat frecvență redusă;

 - S-a asigurat consilierea individuală și de grup a elevilor prin consilierii școlari și diriginți;

 - S-a trimis corespondență părinților elevilor sancționați

Capitolul II - Resurse materiale și umane

II. 1. Resurse materiale

 

În timpul anului școlar 2018-2019, procesul didactic s-a desfășurat în următoarele spații de școlarizare:
·săli de clasă
·laboratoare: chimie (1), fizică (1), informatică (2), desen (1), biologie (1),  analize produse alimentare (1), atelier (1), cabinet de consiliere psihopedagogică (1) cabinet de circulație (1)
·sală de sport (1)
Pentru a facilita pregătirea metodico-științifică a cadrelor didactice, școala dispune de cabinete metodice, dotate cu calculatoare conectate la rețeaua Internet, pentru următoarele discipline:
chimie, limbi moderne, fizică.

Elevilor domiciliați în afara localității, care nu pot face naveta, școala le pune la dispoziție cazare în internatul școlii și masa la cantină.

II. 2. Resurse umane

II. 2. 1. Elevi

În anul şcolar  2018-2019, în şcoală funcţionează un număr de 11 clase de învăţământ liceal, 8 clase de învățământ  profesional, 1 gimnazial (șansa a doua) având înscrişi în luna septembrie un număr de 297 liceal, 215 profesional, 20 gimnazial. Majoritatea elevilor şcolii provin din alte localităţi decât cea în care este situată şcoala, ceea ce presupune ca aceştia să facă naveta zilnic, dacă localitatea se află în apropierea municipiului Odorhei sau să apeleze la serviciile internatului. Din cei 532 elevi înscriși la începutul anului școlar, la sfârșitul anului școlar au mai rămas 525 , diferența de 7 reprezentând pierderea din cauze diverse: abandon școlar, prin retragere la cerere, prin încetarea calității de elev ca urmare a neprezentării la cursuri în primele 20 de zile de la începutul anului şcolar.

II. 2. 2. Personal didactic

Activitatea didactică, de predare-învăţare,  de instruire practică, de orientare şi consiliere din cadrul Liceului Tehnologic “Eötvös József” este asigurată de un număr de 43 de cadre didactice.

Membrii corpului didactic sunt bine pregătiţi profesional, deschişi la însuşirea noutăţilor, dovedit şi prin faptul, că 27 de cadre au gradul didactic I., 12 de cadre au gradul didactic II., 4 cadre au gradul didactic definitivat în învăţământ.

            Datorită faptului, că instituţia noastră este liceu tehnologic, activităţile se desfăşoară pe mai multe planuri. Astfel în şcoala noastră pe lângă cei 31 profesori, pregătirea este asigurată şi de 8 ingineri şi de 4 maiştri instructori.

            Educarea şi supravegherea elevilor în internate este asigurată de 3 pedagogi şcolari.

            Elevii cu probleme personale se pot adresa psihopedagogului şcolar.

            Derularea normală a programului de instruire şi educare din şcoală este asigurată de personalul didactic auxiliar (7 persoane) şi de personalul de întreţinere şi deservire (13 angajaţi). 

 

Personal didactic

Personal didactic auxiliar

Personal nedidactic

Trinfa Pálma - director

Demeter Erika

Berkeczi Margit

Sata Ignác - director adjunct

Bíró László

Bolgár Enikő

Áchim Ferenc

Botorok Ildikó

Bolgár János

Balázs György

Köpe Melinda

Both Béla

Bencze Ilona

Korpos Béla

Gáll Ibolya

Bota Sándor

Mózes András

Gergely Ferenc

Demeter László

Simó Júlia

Gyerkó Edit

Ferencz Csaba

 

Karnovits Erzsébet

Ferencz Judit

 

Ilyés Katalin

Fodor-Györfi Erzsébet

 

Károly Edit

Hogyai Katalin

 

Mózes Etelka

Gedő Emil

 

Pap Margit

Gergely Mária

 

Szengyörgyi Sándor

 

Ilyés Éva

 

 

Ilyés-Nagy Boglárka

 

 

Kálmán István  

 

 

Kálmán László

 

 

Borsos Krisztina

 

 

Kápolnási Zsolt

 

 

Liszkovics József 

 

 

Lőrinczi Kinga

 

 

Marosfői Katalin

 

 

Mészáros Mária

 

 

Mihály Árpád- Előd

 

 

Mihály Tibor

 

 

Nagy Enikő

 

 

Nagy-Imecs Vilmos

 

 

Pop Iuliu Cătălin

 

 

Puskás Zsuzsanna

 

 

Szász Magda

 

 

Szász Zoltán

 

 

Tifán  Magdolna

 

 

Török Sára

 

 

Varga Andrea

 

 

Zátyi Hajnalka

 

 

Zongor Ibolya

 

 

Zongor Imre

 

 

 

Diriginții claselor, numărul de elevi

Nr. crt.

Clasa

Meseria / Domeniul

Ef. de elevi

Diriginte

Sala de clasă

 
 
 

1

IX.A

TEHNICIAN TRANSPORTURI

28

FERENCZ CSABA

19

 

2

IX.B

TEHNICIAN ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE

28

FODOR GYÖRFI ERZSÉBET

16

 

3

IX.C

TEHNICIAN VETERINAR

28

HOGYAI KATALIN

23

 

4

X.A

TEHNICIAN MECATRONIST

22

BALÁZS GYÖRGY

22

 

5

X.B

TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO

27

SZÁSZ ZOLTÁN

7

 

6

XI.A_MEC

TEHNICIAN MECATRONIST

11

KIS BERTA

27

 
 

XI.A_TR

TEHNICIAN TRANSPORTURI

12

 

27

 

7

XI.B

TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO

27

KÁLMÁN LÁSZLÓ

28

 

8

XI.C

TEHNICIAN VETERINAR

23

PUSKÁS ZSUZSÁNNA

12

 

9

XII.A_MEC

TEHNICIAN MECATRONIST

14

TÖRÖK SÁRA

11

 
 

XII.A_TR

TEHNICIAN TRANSPORTURI

14

 

11

 

10

XII.B

TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO

29

ZONGOR IMRE

15

 

11

XII.C

TEHNICIAN VETERINAR

27

ILYÉS-NAGY BOGLÁRKA

18

 

12

IX.A_SP

MECANIC AUTO

30

NAGY-IMECS VILMOS

   

13

IX.B_SP

BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE

28

LŐRINCZI KINGA

   

14

IX.C_SP

MECANIC AGRICOL

29

KÁPOLNÁSI ZSOLT

1

 

15

X.A_SP

HORTICULTOR

24

VARGA ANDREA

2

 

16

X.B_SP

PREPARATOR PRODUSE DIN LAPTE

18

SZÁSZ MAGDA

24

 

17

X.C_SP

TINICHIGIU-VOPSITOR AUTO

28

GEDŐ EMIL

   

18

XI.A_SP

HORTICULTOR

27

GERGELY MÁRIA

30

 

19

XI.B_SP

BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE

30

ACHIM FERENC

29

 

 

Consililul de administrație

Nr. crt

Numele

Funcția

Desemnat de:

1

Trinfa Pálma

director

de drept

2

Sata Ignác

dir. adjunct

consiliul profesoral

3

Balázs György

profesor

consiliul profesoral

4

Kálmán István

profesor

consiliul profesoral

5

Fülpesi Gyula

 

Primăria Odorheiu Secuiesc

7

Bíró Edith

consilier

Consiliul Local

8

Hajdó Erzsébet

părinte

Consiliul părinților

9

Pál Júliánna

 

Reprezentant agent economic

 

Geréb Levente

 

Reprezentant agent economic

10

Zongor Imre

profesor

sindicat

fără drept de vot

11

Köpe Melinda

secretar

fără drept de vot

 

Capitolul III - Activitatea metodică

Activitatea metodică a fost organizată în comisii metodice astfel: Comisia metodică a
profesorilor de limba și literatura română, Comisia metodică a profesorilor de limbi moderne, Comisia metodică a profesorilor de limba maghiară,
Comisia metodică a profesorilor de matematică, Comisia metodică a profesorilor de chimie, fizică, geografie şi biologie, Comisia metodică a profesorilor de discipline socio-umane, Comisia metodică a profesorilor de educație fizică, Comisia metodică a cadrelor didactice de la domeniile Mecanică, Comisia metodică a cadrelor didactice de la profilul Resurse naturale și industrie alimentară.

III. 1. Comisia metodică a profesorilor de limba și literatura română

Componenţa catedrei

Număr total

de cadre didactice

Calificate

Necalificate

Titulare

Suplinitoare

2

2

0

2

o

Meszaros Maria

Pop Iuliu Cătălin

Meszaros Maria

Pop Iuliu Cătălin

 

Pop Iuliu Cătălin

Meszaros Maria PCO

 

 

 

Număr total

de cadre didactice calificate

Cu gr. I

Cu gr. II

Cu def.

Debutanți

2

2

0

0

0

Meszaros Maria

Pop Iuliu Cătălin

Meszaros Maria

Pop Iuliu Cătălin

 

 

 

 

 

 

  În anul şcolar 2018 – 2019  activitatea profesorilor de Limba şi literatura română din cadrul Liceului Tehnologic Eotvos Jozsef a urmărit să eficientizeze şi să modernizeze procesul instructiv-educativ.

 • Activitatea catedrei a avut la bază planificarea riguroasă a materiei, la fiecare clasă, prin valorificarea programei de specialitate;
 •  Se cunosc în profunzime  programele și recomaandările MEC și ISJ privind ddisciplina limba şi literatura română;
 • S-a realizat o judicioasa prezentare a manualelor , avându-se în vedere câteva criterii pe care membrii catedrei le-au respectat în fiecare an: buna relaţie între prevederile programei şi conţinutul manualelor, prezenţa în manual a unor texte fundamentale, continuitate, modernitate, eficienţă;
 • S-au valorificat în texte informaţii din mai multe manuale alternative;
  Alegerea manualelor s-a realizat în cadrul şedinţei de catedră de la începutul anului şcolar, respectându-se opiniile membrilor catedrei şi specificul claselor de elevi,
 • S-a efectuat testarea predictivă, prilej cu care s-au constatat unele deficienţe în exprimarea scrisă a elevilor; s-a realizat un plan de activităţi privind ameliorarea comunicării în scris a acestora;
 • S-au integrat în lecţii, în incipitul orelor exerciţii de lecturare şi prevederile DOOM-ului.
 • S-au efectuat consultaţii și un program de pregătire special  la clasele terminale;

 

 

I. Obiective

Obiective generale:

1. Creșterea calității ofertei educaționale și a proceselor instrucționale;

2. Îmbunătățirea performanțelor elevilor;

3. Formarea continuă a profesorilor;

4. Implicarea profesorilor și elevilor în proiecte, programe, concursuri, activități extrașcolare.

Obiective de referință:

- însușirea corectă a limbii române, formarea unui sistem de criterii și modalități de înțelegere, de comunicare și de apreciere a operelor literare

- ridicarea nivelului științific al lecțiilor de limbă și de literatură

- dezvoltarea interesului față de comunicarea în limba română

- parcurgerea și respectarea programei școlare, alcătuirea judicioasă a planului anual și semestrial, parcurgerea materiei programate

- organizarea și desfășurarea lecțiilor și a altor activități cu elevii

- evaluarea proiectelor școlare ale elevilor

- perfecționarea cunoștințelor metodologice ale membrilor catedrei

- organizarea și desfășurarea interasistențelor în vederea diseminării experiențelor pozitive

- preocuparea diferențiată cu elevii, în special la clasele a IX-a și la elevii cu CES

- pregătirea elevilor pentru diferite concursuri școlare, recitări, serbări etc.

- urmărirea și popularizarea noutăților apărute în domeniul de specialitate

 

 

 

II. Activități organizate la nivelul școlii

 • Pentru primul obiectiv, creșterea calității ofertei educaționale și a proceselor instrucționale s-au realizat următoarele activități:

-  Toţi membri catedrei de Limba şi Literatura Română au întocmit la timp (luna septembrie 2018) documentele şcolare – consultarea programelor în vigoare, elaborarea planificărilor, elaborarea testelor predictive, a fişelor de lucru şi a celor de evaluare standardizată în conformitate cu decizia catedrei de Limba şi literatura română.

- S-au întocmit portofoliile profesionale, pentru fiecare cadru didactic.

- S-au întocmit și urmărit periodic portofoliile elevilor.

- S-au realizat fișe de predare, fișe de lucru, fișe de evaluare.

 • Pentru obiectivul al II-lea, îmbunătățirea performanțelor elevilor, la limba și literatura română s-au realizat următoarele activități:

- aplicarea testelor inițiale  și în urma aplicării acestora la limba și literatura română s-au obținut următoarele rezultate:

Număr elevi testați: 487

 

Nota

1-1.99

2-2.99

3-3.99

4-4.99

5-5.99

6-6.99

7-7.99

8-8.99

9-9.99

10

Nr.elevi

41

63

89

104

108

52

27

3

-

-

Nivel de performanță

R(recuperare)

M (mediu)

P (performanță)

 

 

 

- în urma acestor rezultate au fost propuse următoarele măsuri de remediere:

 1. scurtă conversație pe teme cotidiene la începutul orelor
 2. aprofundarea noțiunilor de bază în domeniul limbii și literaturii cu aplicații practice
 3. rezolvarea fișelor de lucru pe grupe de 4-6 elevi ca și elevii mai slabi să-și poată dezvolta competențele de comunicare orală și scrisă, să interacționeze mai ușor
 4. îmbogățirea vocabularului activ al elevilor prin exerciții care vizează categoriile semantice (de ex. sinonime, antonime, omonime, paronime, câmpuri semantice, polisemantism)
 5. stimularea creativității prin valorificarea metodei portofoliului sau a altor metode interactive
 6. dezvoltarea competențelor de lectură prin discutarea unor fragmente semnificative din diverse opere, redactarea fișelor de lectură, povestirea unor opere citite și îndrăgite de elevi
 7. organizarea unor activități extracurriculare (cursuri opționale de comunicare sau excursii tematice)

  Analiza comparativă între testul inițial și testul final aplicate la toate clasele relevă o evoluție medie a elevilor în ceea ce privește atât cunoștințele teoretice pe care aceștia le-au asimilat, cât și abilitățile practice pe care le-au dobândit.

  Simularea probei scrise a examenului de Bacalaureat 2019, la disciplina Limba și literatura română, martie, 2019.

  S-a întocmit un plan de măsuri, în urma activităților de simulare a examenelor naționale, pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor noștri.

 • Pentru obiectivul al IV-lea, implicarea profesorilor și elevilor în proiecte, programe, concursuri, activități extrașcolare s-au realizat următoarele activități:
 •  GRAFICUL  ACTIVITĂŢILOR ÎN ANUL ŞCOLAR  2018-2019
 •  

Nr.

crt.

Tema

Data

Responsabilitati

1.

Testele de evaluare iniţială: conceperea subiectelor, analiza rezultatelor, măsuri pentru asigurarea progresului şcolar

Participarea la Consfătuirea Județeană a profesorilor de limba română la Miercurea Ciuc

septembrie-octombrie 2018

Membrii catedrei

2.

1.Metode moderne de predare a literaturii române  în liceu;

2.Noutăţi editoriale;

noiembrie 2018

prof. Pop Iuliu Cătălin

3.

1.Folosirea izvoarelor istorice- mijloc de organizare ştiintifică a lecţiei;

2.Măsuri în vederea unei bune participări la  examenul de bacalaureat;

3.Propuneri de activităţi pentru săptămâna dedicată lui Eminescu

decembrie 2018

 

prof. Meszaros Maria

 

 

 

4.

1.Portofoliul elevului între creativitate şi  funcţionalitate;

2.”La steaua care a răsărit…”- activităţi dedicate marelui poet M. Eminescu

ianuarie 2019

 

 

Membrii catedrei

5.

1.Aplicarea unor teste de evaluare parţială (formativa)  şi analiza rezultatelor

februarie 2019

Membrii catedrei

6.

 Examenul de bacalaureat

Evaluarea competentelor de comunicare in limba romana

 Simularea probei scrise a examenului de bacalaureat la clasele a XI a si a XII a

martie 2019

Prof. Meszaros Maria

Prof. Pop Iuliu Catalin

7.

1.Pe urmele marilor clasici

 Sesiune de referate și comunicări

 26 30 martie 2019

prof. Pop Iuliu Cătălin

8.

9.

 Încheierea situației școlare la clasele a XII a și program de pregătire suplimentară

1. Pregătirea examenului de Bacalaureat-probleme ridicate,  simulări;

2. Evaluările finale;

pentru anul şcolar 2018-2019

1. Bilanţul activităţii pe anul şcolar 2018-2019 şi propuneri pentru anul următor

mai 2019

iunie 2019

Prof. Meszaros Maria

 

 

prof. Pop Iuliu Cătălin

 

 •  ACTIVITĂŢI CU CARACTER  PERMANENT

Nr.

crt.

Tema

Data

Responsabilităţi

1.

Pregătire suplimentară pentru bacalaureat

conform graficului                            

 Prof. Meszaros Maria

prof. Pop Iuliu Cătălin

2.

Evaluarea portofoliului elevului

Susținerea studiilor de caz la clasa a XI-a

permanent

Prof. Meszaros

Maria

prof. Pop Iuliu Cătălin

3.

 Dezbatere Obiceiuri de sarbatori

 istorice si actuale

decembrie 2018

Prof. Pop Iuliu Catalin

4.

Participare la activităţile

organizate de ISJ, CCD ,societăţi

ştiinţifice

conform graficului

Membrii catedrei

5.

Comemorarea unor mari scriitori sau a unor evenimente de interes naţional

conform graficului                                                                                                                                 

Membrii catedrei

 

6.

Carte frumoasă cinste cui te-a scris

 Activitate in biblioteca școlii

Membrii catedrei

7.

 Actualizarea achiziției de carte în limba română

octombrie 2018

Membrii catedrei

 Bibliotecar

Botorok Ildiko

8.

Îmbogăţirea bazei materiale-planşe, scheme, CD-uri

permanent

Membrii catedrei

9.

Promovarea noilor metode de predare-învăţare şi aplicarea lor

permanent

Membrii catedrei

10.

Publicarea unor materiale în revistele locale

permanent

Membrii catedrei

11.

Perfecţionare continuă a cadrelor didactice

permanent

Membrii catedrei

III. Rezultatele elevilor

A) Situația statistică privind rezultatele obținute la Simularea probei scrise a examenului de Bacalaureat 2019, la disciplina Limba și literatura română, martie 2019 arată că la clasele a XI-a nu a promovat niciun elev această probă, iar la clasa a XII-a doar 8 elevi au obținut nota de trecere.

 

B) La examenul de bacalaureat rezultatele elevilor au fost medii, aproximativ 25% promovați.

IV. Comunicarea rezultatelor școlare ale elevilor către părinți

  Profesorii catedrei de limba română au avut o comunicare permanentă cu dirigintele clasei, analizând situația la învățătură a fiecărui elev. De asemenea, la invitația profesorului diriginte, profesorii de limba și literatura română au participat la ședințele cu părinții unde au prezentat situația globală și cazurile individuale. Din păcate sunt și cazuri când părinții ne reproșează  faptul că materia este prea grea și că cerințele programei și ale noastre sunt prea  mari.

 

 

 

 

 

ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 • îmbunătățirea capacității de a construi diverse tipuri de discurs (rezumare, exprimarea unei opinii pe teme diverse, comentarii pe marginea unor texte literare și nonliterare)
 • Elevii identifică, în general, valorile stilistice generate de folosirea registrelor limbii în textele la prima vedere
 • Elevii recunosc trăsăturile definitorii ale comunicării ficționale și nonficționale
 • Elevii, în general, pot analiza principalele component de ordin structural, specific textului literar (narativ, poetic, dramatic)
 • Este de apreciat activitatea la clasă și spontaneitatea răspunsurilor
 • Elevii întâmpină dificultăți în utilizarea corectă și adecvată a limbii române (în diferite situații de comunicare)- se remarcă numărul mare al greșelilor de ortografie și exprimare
 • Elevii întâmpină dificultăți în receptarea adecvată a sensului unui mesaj transmis printr-un text poetic și dramatic (modernist, neomodernist)
 • Elevii dețin sumare cunoștințe de limba română și de aceea acestea nu sunt aplicate în interpretarea textelor literare la prima vedere
 • motivația elevilor este scăzută în studiul limbii și literaturii române
 • capacitatea intelectuală a elevilor noștri nu permite performanțe superioare

 

V. Consultații și meditații

  S-au organizat consultații și meditații la clasele terminale (în zilele de marți  și  joi, după orele de curs) pentru a-i pregăti pe elevi pentru examenul de Bacalaureat 2019.

  Rezultatele fiind atât de slabe  la Bacalaureat în sesiunea iunie-iulie, am realizat (toți membri catedrei) ore suplimentare și în lunile iulie – august, la care au participat numai 15-16 elevi în total. Am parcurs toată materia și am rezolvat numeroase variante.

 

 

 

PLAN DE PREGĂTIRE SPECIALĂ

A EXAMENULUI DE BACALAUREAT

-Limba și literatura română-

2018-2019

 

 

Semestrul I

Etapa

Conţinuturi

Termen

Grup-tinta vizat

Observatii

1.

- Informare privind:

♦ strategia de pregătire

♦ programa examenului

 

 20,21,IX

- direcţiune

- elevii claselor a XII-a

 

 

2.

- Reactualizarea cunoștințelor prin aplicație pe textul liric

- Rolul semnelor ortografice și de punctuație

- Expresii și locuțiuni

- Teme și motive literare

Variante suport Negru

În grădină de George Bacovia

 27,28,IX

 4,5, X

- elevii claselor a XII-a

Pregătirea mapei de lucru și discutarea materialelor

3.

- Susţinerea testului iniţial

 

 17,18, X

- direcţiune

- comisia metodică

- elevii claselor a XII-a

Timp de lucru- 2 ore

4.

- Informare privind:

♦ rezultatele testului iniţial

♦ repartizarea pe grupe de lucru

 

 25,26 X

 

 

 

- direcţiune

- comisia metodică

- elevii claselor a XII-a

G1

note cuprinse între 4 şi 5

G2

note cuprinse între 3 şi 4

G3

note cuprinse între 1 şi 3

 

5.

Exerciţii – Aplicații pe textul liric

-Figuri de stil/ imagini artistice

Varianta suport- Vals de toamnă de George Bacovia

 

29,30 X

G1, G2, G3

 

 

6.

Exerciţii

-Valoarea expresivă a verbelor

- Elemente de versificație

- Comentarea unei secvențe lirice

Varianta suport- Floare albastră de M.Eminescu

 

1,2.XI

G1, G2

 

 

7.

Exerciţii S1

 

8,9.XI

G1, G2

 

 

8.

Exerciţii S1

 

15,16,.XI

G2

 

9.

Eseul argumentativ

- structură, conectori specifici, modele

 

28,29.XI

G1, G2, G3

 

 

10.

Recapitulare pentru teză

 

6,7.XII

G1, G2, G3

 

 

11.

Lucrare semestrială

12,13 XII

G1, G2, G3

 

Timp de lucru: trei ore

SIII: G.Bacovia, T.Arghezi, L.Blaga, I. Barbu, I.Creangă, I.Slavici, C. Negruzzi

12.

-Informare privind:

 ♦ derularea proiectului de pregătire;

♦ rezultatele tezei;

♦ noua repartizare a elevilor în grupe, în funcţie de progresul evidenţiat de rezultatul de teză

 

17,18 XII

 

- direcţiune

- comisia metodică

- elevii claselor a XII-a

- părinţi

 

 

 

 

 

Vacanţă

 

 

 

 

Etapa

Conţinuturi

Termen

Grup-tinta vizat

Observatii

13.

Sub.I A  L. Rebreanu, Mărturisire

Sub. II Text argumentativ despre iubire ca sentiment profund uman

28 III

- elevii clasei a XII-a A

 

Joi. Orele 13.35-15

14.

Variante suport Timpul de Ion Pillat

În grădină de George Bacovia

4 IV

- elevii clasei a XII-a

Joi. Orele 13.35-15

15.

Recapitulare III Ultima noapte de dragoste,întâia noapte de război

Varianta Simț enorm și văz monstruos, Mircea Morariu

11 IV

a XII-a

Joi. Orele 13.35-15

16.

Sub. I. A  Închisoarea noastră cea de toate zilele, Ioan Ioanid

B. Text argumentativ despre generozitate

18 IV

 

 

 

- elevii claselor a XII-a

Joi. Orele 13.35-15

17.

Exerciţii – Aplicații pe textul liric

-Figuri de stil/ imagini artistice

Varianta suport- Vals de toamnă de George Bacovia

 

9 V

XII A

Joi. Orele 13.35-15

18.

Exerciţii

-Valoarea expresivă a verbelor

- Elemente de versificație

- Comentarea unei secvențe lirice

Varianta suport- Întoarcere în secolul 21, Ioana Pârvulescu

 

16 V

XII A

 

Joi. Orele 13.35-15

19.

Text argumentativ despre felul în care cărțile influențează existența umană

 

23 V

XII A

 

 

 

VI. Concluzii În urma inspecției de specialitate și a inspecției speciale generale a ISJ au fost apreciate aspectele pozitive ale activității Catedrei de limba și literatura română  și au fost făcute recomandări care au fost incluse într-un program de remediere pentru eficientizarea predării-învățării disciplinei limba și literatura română în instituția noastră.           

 

III.2. Comisia metodică a profesorilor de limba maghiară

A munkaközösség a tevékenységét a tervezésnek megfelelően végezte.

Az második félévben is négyen osztoztunk az órákon: Lőrinczi Kinga, Marosfői Katalin, Sata Ignác és Tifán Magdolna.

 

I. A tanítási-tanulási folyamat körülményeinek biztosítása, javítása érdekében:

* Részt vettünk a módszertani tanácskozáson

* Időben megbeszéltük a félévi dolgozatok témáit.

* Időben tájékoztattuk a végzősöket az érettségi követelményekről, megbeszéltük az ismétlés és számonkérés menetét.

*. Most júniusban voltak a szóbelik. Szokatlanok voltak a szóbeli tételek, ám a diákok elég jól helytálltak.

* Március közepén kijavítottuk a próba érettségi dolgozatokat. A XI. osztályosok jobban teljesítettek, mint a végzősök.

* Módszertani tapasztalatainkat, felmerülő kérdéseinket mindig megbeszéltük.

II. Az irodalom értékeinek megismerése, megbecsülése, nevelő hatásainak értékesítése érdekében: 

 • Megismertettük az iskolai és a városi könyvtár kínálatát, szolgáltatásait.
 • A megfelelő alkalmaknál fölkerestük a város emlékhelyeit, festészeti és fotókiállításait. Látogattuk a múzeumot is.
 • Tájékoztattuk  diákjainkat a  helyi színház , táncműhely előadásairól.
 • Kb. 150 diákkal részt vettünk a Radnóti műveiből rendezett felolvasó maratonon, kiosztottuk a résztvevőknek a könyvjelzőt.

 

III. Megemlékezések, ünnepségek

 

  * Előkészítettük és megszerveztük  a Bálint-napi rendezvényt. Nagy segítségünkre volt, mint eddig is Köpe Melinda, Botorok Ildikó és Demeter Erika.

*Februárban  az iskolában RODIS ellenőrzés volt, ahol a mi munkaközösségünket is ellenőrizték.

*Megújítottuk a faliújságot.(Ady Endre).

 *Nagy lelkesedéssel vettünk részt az Iskola másként rendezvényein.

*Részt vettünk a márc. 15-e megünneplésén.

 

IV. A tanulók felkészítése

 

Az érettségi követelményeinek megfelelően minden   XII-es osztályt készítünk az érettségire és a   XI. és XII.- es diákokat a próba érettségire, segédanyagokat biztosítunk, folyamatosan felmértük az ismétlésből.

 Az érdeklődőknek órarendszerű érettségi felkészítőt tartottunk.

 

 

 

 

Székelyudvarhely, 2019. augusztus 27.           Tifán Magdolna

 

           

III. 3. Comisia metodică a profesorilor de limbi moderne

Comisia metodică de Limbi moderne şi-a propus să desfăşoare activităţi instructive şi educative care să conducă la rezultate eficiente în planul învăţării şi al rezultatelor deosebite la examenul de Competente lingvistice .

Comisia Limbi Moderne și-a propus spre atingere urmatoarele obiective majore :

- dezvoltarea capacității de exprimare orală și scrisă;

- dezvoltarea unor reprezentări culturale;

 - cultivarea interesului pentru studiul limbii engleze, si  germane

- dezvoltarea abilităților de înțelegere interculturală.

La începutul anului şcolar, s-a stabilit cadrul general de organizare a activităţii profesorilor din catedră.

S-au întocmit atât planul managerial, cat şi planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare, au realizat proiecte didactice. S-a realizat în permanență evaluarea elevilor prin teste elaborate conform programei școlare și a standardelor de performanță propuse. S-au realizat teste de evaluare diferențiate și fișe de lucru individuale, în funcție de nivelul real al elevilor, dânduli-se fiecăruia șansa de a se implica în actul de predare-învăţare-evaluare. Pe tot parcursul semestrului II s-au realizat forme diverse de evaluare

 Elevii au fost evaluaţi şi prin produse specifice activităţii noastre: portofolii, referate, prezentari pe o anumita tema, redactari de texte functionale (scrisori formale/informale, CV).

Profesorii comisiei au fost implicati si in alte activitati desfasurate in scoala

 ANALIZA SWOT: Puncte tari: - dispunem de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev;

- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor de predare;

 - metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor.

Puncte slabe: - lipsa unei motivaţii interioare a învăţării;

 - goluri în cunoştinţele elevilor de clasa a IX-a;

- absenteismul repetat al unor elevi;

- insuficienta colaborare a parintilor cu scoala

 Amenintari: - lipsa de interes a elevilor pentru studiul limbilor moderne

 - constatarea unor bariere între profesor şi elev în procesul comunicării didactice ca urmare a lipsei de cunoaştere şi aprofundare a conţinuturilor învăţării

- scaderea interesului pentru invatatura

Oportunitati: - realizarea unui climat afectiv în cadrul orelor de limbi moderne

- asigurarea continuităţii profesorilor la clasa respectivă

- asigurarea unor condiţii corespunzătoare desfăşurării procesului instructive educativ

Membrii Comisiei s-au straduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul de predare-învățare-evaluare, în scopul săvârșirii unui învățământ de calitate și a unui demers didactic de excepție, inovator, care să aducă performanțe şcolare deosebite în viitor. Membrii catedrei au participat la activitățile cercurilor pedagogice de specialitate, în încercarea continuă de a se perfecționa și de a se alinia la exigenţele societăţii.

În sem. II am organizat concursul Cangurul lingvist la care au participat 30 de elevi ai școlii.

 

Responsabil comisie Ilyés Nagy Boglárka

 

 

III. 4. Comisia metodică a profesorilor de matematică și informatică

        În anul şcolar 2018-2019 catedra de matematică  a fost compusă din următorii profesori:     Zongor Imre

                                    Zongor Ibolya

                                    Nagy Imecs Vilmos 

  

 Toţi membrii catedrei şi-au îndeplinit sarcinile activităţilor curente: ore, notare ritmică, teze, participare la cercurile pedagogice, simulare a examenelor naţionale (Teste Naţionale şi Bacalaureat).                 

 

     Planificările calendaristice au fost elaborate la timp .

   

     Au efectuat multe ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor terminale pentru examenul de bacalaureat.

 

      La clasele a XI a a fost conştientizat de importanţa SIMULARII , să – şi dea seama ce ştiu şi ce trebuie făcut pentru un rezultat mulţumitor.

 

      S-a respectat perioada de teze la toate clasele, iar la cele terminale au fost aplicate subiecte unice in vederea realizari unei diagnosticari inaintea examenului de bacalaureat.

 

      Toate acţiunile desfăşurate au dovedit pregătirea deosebită, ştiinţifică şi metodică, a membrilor catedrei.

 

      Bacalaureat 2019      rezultate partiale proba  E) MATEMATICA TEHN.

         

 sesiunea iulie:  inscris..............74

                          neprezentat.......8

                           reusit...............32                                

sesiunea august:  inscris...............46

                          neprezentat.......5

                            reusit...............31

 

 

III. 5. Comisia metodică a profesorilor de științe ale naturii

În semestrul II. al anului şcolar 2018-2019, Catedra de ştiinţe ale naturii şi-a desfăşurat activitatea conform programelor de specialitate şi a planificărilor calendaristice individuale, documente vizate şi aprobate de către directorul instituţiei şi de către responsabilul comisiei metodice.

S-au aplicat permanent elevilor evaluări formative şi sumative, s-au organizat şi desfăşurat programe de recuperare a materiei pentru elevii claselor IX-XII, precum şi un program de pregătire a elevilor claselor a XII-a pentru recuperarea/consolidarea noţiunilor, în vederea susţinerii examenului de bacalaureat.

Membrii catedrei de ştiinţe ale naturii s-au străduit să utilizeze cât mai multe mijloace moderne în procesul de predare-învăţare-evaluare, în scopul săvârşirii unui învăţământ de calitate şi a unui demers didactic de excepţie, inovator, care să aducă performanţe şcolare deosebite în viitor. Membrii catedrei au participat la activităţile cercurilor pedagogice de specialitate, în încercarea continuă de a se perfecţiona şi de a se alinia la exigenţele societăţii actuale.

 

 

1 . Proiectarea activităţii

Au fost realizate:

- Întocmirea planificărilor calendaristice conform legislaţiei în vigoare până la termenul stabilit;

- Personalizarea documentelor prin elemente de originalitatea (concepte de atins, termeni-cheie)

- Prezentarea ofertei educaţionale şi includerea acesteia în oferta educaţională la nivelul unităţii;

- Proiectarea unor întâlniri cu părinţii/elevii în conformitate cu documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri, etc.);

- Proiectarea activităţilor comisiilor în conformitate cu documentele unităţii;

- Proiectarea activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare în conformitate cu documentele unităţii  (plan managerial, strategii, planificări, etc.).

 

2. Realizarea activităţilor didactice

Au fost  realizate:

- Au fost folosite activități de grup și metode activ-participative în realizarea activităților de predare-învățare-evaluare;

- Utilizarea în cadrul orelor de curs a manualului şcolar şi a materialelor auxiliare existente în dotarea şcolii;

- Realizarea şi utilizarea unor mijloace didactice, originale, specifice disciplinei;

- Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs;

- Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri cu părinţii/la nivelul comisiei metodice;

- Feed-back-ul primit de la elevi şi părinţi prin aplicarea unor fişe/chestionare;

- Au fost accentuate legături dintre teorie şi contexte de viaţă reală în predarea/învăţarea cunoştinţelor.

 

 

3.Evaluarearea rezultatelor învăţării

S-a realizat:

- A fost prezentat planul evaluării elevilor şi a planificării activităţilor de evaluare;

- A fost realizat baremul de notare pentru orice test/lucrare de evaluare scrisă şi am comunicat acesta elevilor;

- Au fost analizate rezultatele evaluării şi au fost  informaţi elevii cu privire la notele obţinute;

- Au fost formulaţi itemi în concordanţă cu obiectivele evaluării, conţinuturile evaluării şi standardele de performanţă;

- A fost analizat administrarea testului şi întocmirea matricei de specificaţie;

- A fost consemnat progresul/regresul şcolar;

- Au fost utilizate unele instrumente diverse de evaluare (portofolii/proiecte);

- A fost inclus  procesul de autoevaluare în demersul didactic;

- A fost  prezentat conţinutul portofoliului educaţional;

- S-a monitorizat şi intervenit pentru realizarea corespunzătoare a portofoliilor.

 

4. Managementul clasei de elevi

Au fost  realizate:

- A fost creat un ambient favorabil procesului de învățământ prin amenajarea corespunzătoare a clasei;

- Prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs;

- Tratarea diferenţiată a elevilor;

- Implicarea elevilor în activităţi de bună practică;

- Responsabilizarea elevilor.

 

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare

Au fost realizate:

- S-a redactat și participat la redactarea unor proiecte educaţionale;

- Au fost îndrumaţi elevii în vederea derulării unor activități extracurriculare din cadrul unor proiecte educaționale;

- Au fost popularizate activităţi extracurriculare la nivelul unității școlare (rapoarte, informări, afișaj);

- Sarcinile de serviciu au fost efectuate cu responsabilitate;

- S-a promovat în cadrul organizației școlare un proces instructiv-educativ de calitate;

- Au fost întocmite mapa profesorului care cuprinde: planificarea materiei, proiectarea pe unități de învățare, planificarea activităților extracuriculare, teste de evaluare, fişe de lucru, catalogul profesorului.

 

6. Managementul carierei şi a al dezvoltării profesionale

Au fost realizate:

- S-a participat la programe de formare;

- S-au aplicat în cadrul procesului de predare-învățare-evaluare achiziţiile dobândite în cadrul cursurilor de formare;

- Au fost susţinute  referate în cadrul comisiei/catedrei metodice;

- S-a utilizat un stil de comunicare eficient, corect, obiectiv în relațiile cu elevii, părinții, colegii și conducerea școlii;

- S-a respectat regulamentul intern şi normele de organizare şi funcţionare a instituţiei şcolare;

- S-a dat dovadă de disponibilitate la cerinţele şcolii.

 

 

            Alte activităţi:

 

1. Prof. Szász Zoltán

- pregătire pentru examenul de bacalaureat începând din luna februarie,

- participare şi corectare la simularea examenului de bacalaureat din liceul nostru,

- participare la activităţile organizate în săptămâna „Şcoala altfel”,

- este coordonatorul programului ”Szülőföldön magyarul” din zona Odorheiu Secuiesc,

- participarea la activitățile Uniunii UCDMR ca președinte,

- participarea cu elevii şcolii la spectacole de teatru pe bază de abonamente.

 

2. Prof. Szász Magda

- pregătire pentru examenul de bacalaureat începând din luna februarie,

- participare şi corectare la simularea examenului de bacalaureat din liceul nostru,

- participare la activităţile organizate în săptămâna „Şcoala altfel”,

- participarea cu elevii şcolii la spectacole de teatru pe bază de abonamente.

 

3. Puskás Zsuzsánna

- pregătire pentru examenul de bacalaureat începând din luna februarie,

- participare şi corectare la simularea examenului de bacalaureat din liceul nostru,

- participare la activităţile organizate în săptămâna „Şcoala altfel”,

- participarea la proiectul „Határtalanul” – cu cadrele didactice și elevii din  Liceul „Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium din  Szekszárd” – Ungaria (18-22.03. 2019.).

4. Balázs György

- pregătire pentru examenul de bacalaureat începând din luna februarie,

- participare şi corectare la simularea examenului de bacalaureat din liceul nostru,

- participare la activităţile organizate în săptămâna „Şcoala altfel”,

- administrarea Fundaţiei „Eötvös József”

- acordarea sprijinului financiar sub formă de burse a elevilor cu rezultate bune la învățătură din partea Fundației „Eötvös József”,

- participarea la proiectul „Határtalanul” – cu cadrele didactice și elevii din  Liceul „Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium din  Szekszárd” – Ungaria (18-22.03. 2019.).

- participarea la proiectul „Határtalanul” – cu cadrele didactice și elevii din  Liceul „Baross László Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium din Mátészalka” – Ungaria (10-13.04.2019.).

 

5. Ferencz Csaba

- pregătire pentru examenul de bacalaureat începând din luna februarie,

- participare şi corectare la simularea examenului de bacalaureat din liceul nostru,

- participare la activităţile organizate în săptămâna „Şcoala altfel”.

 

Membrii catedrei de ştiinţe ale naturii:

Szász Zoltán, Szász Magda, Puskás Zsuzsánna, Ferencz Csaba, Balázs György

 

Balázs György,

responsabil catedrei de ştiinţe ale naturii

 

Odorheiu Secuiesc, la 09.09.2019

 

 

 

III. 6. Comisia metodică a cadrelor didactice de discipline socio-umane

 

Activitate

Parteneri

Profesori participanti

Data

Elevii partici

panti

 

FEBRUARIE

„Színházi nevelési program”

Teatrul „Tomcsa Sándor”

Varga Andrea

11, 13,26, 28

 

MARTIE

Rákóczi Vezetőképző- Budapest

Rákóczi Szövetség

Varga Andrea

Trinfa Pálma

1-3

 

„Színházi nevelési program”

Teatrul „Tomcsa Sándor”

Varga Andrea

7, 12, 14

14 elevi

Proiectul „Határtalanul” - Szekszárd

Liceul din Szekszárd

Varga Andrea

Trinfa Pálma

Sata Ignác

Balázs György

18-22

40 elevi

APRILIE

Proiectul „Határtalanul” - Mátészalka

Liceul din Mátészalka

Varga Andrea

Trinfa Pálma

Sata Ignác

Balázs György

10- 13

40 elevi

„Színházi nevelési program”

Teatrul „Tomcsa Sándor”

Varga Andrea

9, 15, 18

15 elevi

MAI

Excursie cu elevii din Csongrád- Ungaria, Proiectul „Határtalanul” la Vlăhiţa

Liceul din Csongrád

Varga Andrea

Gergely Mária

Hogyai Katalin

Török Sára

14

80 de elevi

Excursie cu elevii din Csongrád- Ungaria, Proiectul „Határtalanul” la Praid

Liceul din Csongrád

Varga Andrea

Gergely Mária

Hogyai Katalin

Török Sára

15

80 de elevi

Excursie cu elevii din Csongrád- Ungaria, Proiectul „Határtalanul” la Bran

Liceul din Csongrád

Varga Andrea

Gergely Mária

 

17

80 de elevi

Prezentarea şcolii- în Izvoarele, Vărşag, Mărtiniş, Mereşti

 

Varga Andrea

Balázs György

22,23

 

IUNIE

Concursul „Székelyföld szeretlek!” la Cristuru Secuiesc

 

Varga Andrea

5

4 elevi

Excursie cu elevii din Szekszárd- Ungaria, Proiectul „Határtalanul” la Harghita Mădăraş

 

Varga Andrea

Balázs György

12

40 de elevi

Excursie cu elevii din Szekszárd- Ungaria, Proiectul „Határtalanul” la Cheile Bicazului

 

Varga Andrea

Balázs György

13

40 de elevi

 

 

Întocmit de prof. :Varga Andrea

 

 

III. 7. Comisia metodică a cadrelor didactice de la profilurile industrie alimentară – agricultură - tehnică

Catedra de AGRICULTURĂ- INDUSTRE ALIMENTARĂ-ZOOTEHNIE-TEHNICĂ

 promoveaza ideea realizariii unui invatamant de performantă prin calitate, perfecţionat prin activitaţi diverse, conform cu exigentele oferite de societatea moderna.

 

 1. Activitate didactica

 

I. Curriculum

Obiectiv 1: Ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare

-Materia a fost predata integral conform planificarii

-S-au intocmit proiecte ale unitatii  de invatare(la dosarul catedrei existand un exemplar de unitate de invatare pentru fiecare profesor)

-pastrarea codului de evaluare pentru elevi, incercand in acest mod asigurarea obiectivitatii

-repartizarea temelor de proiect pentru obtinerea certificatelor de atestare a competenţelor profesionale si îndrumare a elevilor in elaborarea acestora, a proiectelor pentru absolvirea nivelului 4;

-coordonarea  proiectelor pentru absolvirea nivelului 4

-pregătirea examenului de Certificare a competenţelor nivel 4,

-pregătirea examenului de Certificare a competenţelor nivel 3,

-supravegheteori la simularea examenului de Bacalaureat au fost profesorii ( Fodor-Györfi Erzsébet, Gergely Maria,ZátyiHajnalka, TörökSára, KálmánLászló,ÁchimFerenc, Kiss Berta)

-activitaţi in comisia metodica, cerc pedagogic: .Fodor-Györfi Erzsébet, Gergely Mária, 

Zátyi Hajnalka, Kis Berta, Kiss Csaba, Török Sára. Mihály Árpád-Előd , Zörgö Benjámin

-discutarea în şedinţele de catedră a unor experienţe pozitive în domeniul tehnologiei didactice ; (sedintele s-au desfasurat ori de cate ori a fost nevoie pentru a se aduce la cunostinta noile cerinţe) ;

-toti membrii catedrei urmaresc asigurarea unei  pregatiri solide de specialitate şi o preocupare permanenta in perfectionarea cunostintelor, prin participarea efectiva la Cursurile de perfecţionare  (Zátyi Hajnalka, Török Sára, Kálmán László, Áchim Ferenc, Kiss Berta ,Fodor-Györfi Erzsébet, Gergely Mária,Zörgö Benjámin,Gedő Emil )

-pregătirea susţinerii ofertei educaţionale- Liceu, Sc.profesională

-susţinerea Acordului cadru pentru clasele din liceu ,în parteneriat cu agentii economici

-implicarea tuturor membrilor catedrei în Comisiile de la nivelul unitāţii şcolare în susţinerea şi promovarea solicitarii educaţionale şi pentru cursurile de maiştrii

-Absenteismul a fost diminuat prin implicarea dirigintilor cat si a profesorilor de specialitate

 

 Obiectiv 2: Utilizarea eficienta  atât a metodelor si instrumentelor de evaluare sumativa cât si a celor de evaluare formativa pe parcursul întregului an scolar; construirea unui sistem unitar, coerent de evaluare a performantelor elevilor pornind de la obietivelor de referinta/ competentele specifice din programele scolare, pe an de studiu/ ciclu de învatamânt (evaluare interna);

-  La discilpinele de specialitate s-au sustinut lucrări de control conform programarii.

- La discilpinele de specialitate s-au sustinut permanent pregătiri cu elevi la examenul de specialitate. Subiectele, temele examenului de specialitate au fost discutate in catedra realizandu-se o unitate a evaluarii.

 

Obiectiv 3: Obtinerea unor rezultate mai bune la concursurile scolare

-S-a stabilit un program de pregatire suplimentara la diferitele concursuri scolare

-pregatirea elevilor la olimpiada la nivel judetean si national (Fodor-Gyorfi Erzsebet)

 

II. Management

1.) Asigurarea începeri isemestrului în bune condiţii

Realizări:

-fiecare cadru didactic a realizat pregătirea claselor pentru începerea semestrului;

 

2.) Analiza  activităţii desfăşurate în semestrul anterior, ca bază de fundamentare a planului general de muncă în semestrul în curs     

Realizări:

- elaborarea planului de activităţi şi al planului managerial al comisiei

 

3.) Elaborarea şi aprobarea planului managerial şi al planului de activităţi pt. Catedra de AGRICULTURĂ- INDUSTRE ALIMENTARĂ-ZOOTEHNIE-TEHNICĂ

 

Realizări:

- realizarea în proporţie de 90% a programului de activităţi ale catedrei pe semestrul II.

 

Nerealizări:

- stabilirea atribuţiilor profesorilor în cadrul catedrei.

 

4.)Monitorizarea planificarii procesului de predare - învăţare

Realizări:

- realizarea planificărilor conform programelor;

- planificarea tezelor şi consultarea elevilor cu privire la opţiunea pentru susţinere a tezelor la ştiinţe;

Nerealizări:

- nerealizarea graficului de interasistenţe;

 

5.) Desfăşurarea eficientă a activităţii didactice desfăşurate la clase

Realizări

- planificarea ş adaptarea procesului instructiv-educativ la condiţiile concrete din sem.II. al

anuluişcolar 2018-2019

- dozarea temelo rşcolare;

- realizarea  temelor de sinteză;

- stabilirea unui feedback al procesului de învăţământ pe baza evaluărilor periodice;

- membrii catedrei au elaborate mai multe  prezentări ppt pe diverse teme.

Profesorii Kálmán István, maiștrii Kálmán László și Gedő Emil s-au ocupat permanent de pregătirea elevilor pentru examenul de conducere.

Maiștrii Révész Béla, Áchim Ferenc, instructorii Gedő Emil, Kálmán László, Kálmán Istvan  și  profesorii Mihály Árpád Előd   au întocmit convențiile cu unități economice în vederea efectuării stagiului de pregătire practică de către elevi, au ținut legătura cu acestea și au controlat regulat elevii la locul practicii.

Kis Berta  programează profesorii de serviciu pe școală

Török Sára  desfășoară activitate ca membru și casierul Fundației „Eötvös József”

            Pe parcursul semestrului II cadrele au indrumat elevii cu temele de proiect pentru examenul de certificare a competențelor profesionale, îndrumătoriI  fiind: Török Sára, Kis Berta, la clasa XII:A, Zörgő Benjámin la clasa XII.C, Mihály Árpád-Előd  la clasa XII .B și la școală profesională Gergely Mária și Fodor Györfi Erzsébet.

 

6.) Monitorizarea activităţii catedrei

Realizări:

- realizarea rapoartelor de activitate pe anul şcolar 2018-2019 de către toţ iprofesorii comisiei;

- realizarea rapoartelo rsemestriale de activitate ale profesorilor din cadru lcomisiei pe anul şcolar 2018-2019.

- monitorizarea activităţii membrilor catedrei;

 

Nerealizări:

-  nerealizarea monitorizărilor ritmicităţii notării,  a  unui  grad  mai  mare  de  folosire  a

materialelor didactice.

 

7.) Evaluarea activităţilor desfăşurate de personalul  catedrei

- realizarea  rapoartelor  de activitate pe sem. II de către toţi profesori ititulari  şi a raportului de

activitate al catedrei

- completarea corectă a fişelor de autoevaluare.

 

8.) Evaluarea obiectivă şi continuă al nivelului de pregătire al elevilor

Realizări:

- aplicarea testelor la sfarsit de semestru;

- realizarea evaluării sumative, în general, cu periodicitate şi asigurarea numărului minim de

Note pe elev;

 

Nerealizări:

- verificarea permanentă a temelor elevilor;

 

9.) Păstrarea unu iclimat socio-afectivşi moral optim în colectivul de muncă al catedrei

Realizări:

- strânsă colaborare între toţi profesorii în crearea şi procurarea de material didactice,

În schimbul de informaţi idespre site-urile interactive ce pot fi folosite

 

 

III. Resurse umane

-Cadrele didactice au participat la activitati metodice derulate de ISJ

-In februarie cadrele didactice au participat la ziua metodica (Gergely Mária, Fodor-Györfi Erzsébet, Zátyi Hajnalka, Török Sára, Kálmán László, Áchim Ferenc, Kis Berta,)

Resurse materiale si financiare

-Cadrele didactice au realizat fise de lucru si planse pentru orele sustinute

Dezvoltare comunitara

-a)Participarea la  activitatile organizate in saptamana “Scoalaaltfel”

 -b)Pentru zilele de reclamă a scolii, la „Sulibörze” elevii claselor XIAsp ,XIBsp  au făcut produse în laborator cu prof. Gergely Mária si Fodor-Györfi Erzsébet

 Activităţi extraşcolare ,

 Au fost implicaţi toţi membrii Catedrei , în echipe de proiect şi prin îndrumarea elevilor în vederea participării la activitaţile educative, astfel:

 • Participare la zile metodice, examene de diferență, activitățiextracurriculare
 • Participare la activitatile din Săptămâna “Şcoala altfel”
 • DEZVOLTAREA DE PARTENERIATE SI PROIECTE, în derulare :
 • Parteneriatul profesional  cu Liceul Tehnologic Jendrassik Venez din Veszprém, Ungaria- coordonator Fodor-Györfi Erzsébet, Szász Zoltán, Szász Magda
 • Parteneriatul profesional  cu Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium de la Csongrád, Ungaria – Coordonator Gergely Mária, Török Sára, Hogyai Katalin

 

 1. Aprecieri si concluzii

 

Cele prezentate în acest raport permit să se afirme că în perioada analizată, activitateaCatedrei s-a desfăşurat pe o linie ascendentă  pe toate  planurile, chiar dacă  nu intotdeauna au fost suficiente resurse materiale aflate la dispoziţia membrilor.

Resursele umane ale catedrei dau posibilitatea une ievoluţii viitoare la cote valorice  superioare în măsura în care implicarea cadrelor didactice va fi sprijinită şi material.

Nu in ultimulrând s-arimpune o promovare mai dinamicā pentru atragerea elevilor cātre învāţāmântul profesiona lşi tehnic.

 

Analiza SWOT:

Puncte tari:

Puncte slabe:

-Participarea profesorilor la cursuri de formare

-Implicarea profesorilor si a elevilor in proiecte educationale.

- Foarte buna pregătire de specialitate şi psihopedagogică a cadrelor didactice.

- Implicarea responsabilă şi competentă a cadrelor didactice în procesul instructiv-educativ.

- Aplicarea unor metode şi strategii moderne în actul învăţării-predării-evaluării.

- Relaţia afectivă profesori-elevi.

- Implicarea unor elevi în activităţi diverse: simpozioane, mese rotunde, spectacole, concursuri pe diverse teme, creaţii proprii etc.

- Implicarea cadrelor didactice în activităţi ale profilului: proiecte, simpozioane, olimpiade, concursuri

-climatul colaborării profesor-elev pune în

valoare creativitatea şi flexibilitatea gândirii

elevilor

-sunt utilizate metode variate, active de predare

-profesorii utilizează materiale diverse: fişe de lucru, fişe teste, fişe de laborator, prezentări Power Point

-este aplicată evaluarea formativă bazată pe activităţi diferenţiate

-asigurarea cadrului propice desfăşurării

lecţiilor

-evaluarea se face cu ritmicitate optimă

-insuficienta adecvare a metodelor la specificul clasei de elevi

-abordarea prea teoretică a unor noţiuni în

unele cazuri

- Neimplicarea elevilor în actul lecturii, pierderea gustului pentru lectură în favoarea folosirii permanente a calculatorului, telefonului.

- Nestăpânirea, de către elevi, a unor concepte operaţionale, specifice fiecărei discipline

- Absenţa competenţelor de comunicare

- Absenteismul repetat al unor elevi.

- Neimplicarea majorităţii elevilor în activităţi curriculare.

- Scăderea interesului pentru actul învatarii.

Oportunităţi:

Ameninţări:

 

- Asigurarea unor condiţii corespunzătoare desfăşurării procesului instructiv-educativ.

-interesul elevilor de a se implica in activitati scolare si extrascolare

-valorificarea resursei umane – elevii –

obţinerea performanţelor şcolare, participarea la olimpiade şi concursuri şcolare

-perfectionarea continua a cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare;

-diversificarea modalităţilor de lucru utilizând strategii de tipul: lucru pe grupe, în perechi,

activităţi de proiect

-valorificarea mijloacelor didactice

-valorificarea auxiliarelor didactic

-realizarea unor proiecte sportive si educative, de specialitate

- Folosirea unor metode persuasive în cazul apariţiei unor factori sau atitudini perturbatoare.

- Dotarea suficientă a cabinetelor de specialitate.

-interesul scăzut faţă de şcoală al unor elevi dar şi al părinţilor acestora

-scadenţa demografică naţională

-comportament neadecvat al unor elevi: limbaj vulgar, distrugerea bazei materiale, lipsa de respect pentru cei din jur

-inexistenta unor repere morale in viata elevilor determinate de societate si de mass-media;

- Lipsa de optimism a unor elevi în privinţa efectelor şi beneficiilor pe care le asigură parcurgerea conţinuturilor învăţării.

 

 

                                                            Întocmit de Török Sára șef catedră

                                                            La data de: 3 septembrie 2019

                                                            Odorheiu Secuiesc

 

 

III. 8. Raport de activitate extracurriculară

 

 

Activitate

Parteneri

Profesori participanti

Data

Elevii partici

panti

SEPTEMBRIE

Excursie: „Mátyás nyomában nyomában”

UDMR

Asociația Comunitas

Organizator: Kápolnási Zsolt

Participanți:

Trinfa Pálma

Varga Andrea

Török Sára

Sata Ignác

Tifán Magdolna

Puskás Zsuzsa

Sándor Éva

Botorok Ildikó

Simó Júlia

1-3 septembrie 2018

-

Deschiderea festivă a anului școlar

 

Trinfa Pálma

Tifán Magdolna

Sata Ignác

Marosfői Katalin

Lőrinczi Kinga

09 septembrie

 

Comemorarea zilei “Eötvös József”

Fundația „Eötvös József”

Organizator: Kápolnási Zsolt

profesorii școlii

25 septembrie 2018

Elevii școlii

Participarea le examenul de conducere auto

 

Kálmán László

Kálmán István

Gedő Emil

septembrie

 

Depunerea dosarelor pentru bani de liceu

 

Trinfa Pálma

Varga Andrea

Ilyés Nagy Boglárka

Pop Iuliu Cătălin

Hogyai Katalin

Gergely Mária

Sept., oct., noi., decembrie 2018

 

Întocmirea dosareleor pentru bursele de performanță, de studiu, socială, bursă profesională

 

Ilyés Nagy Boglárka

Pop Iuliu Cătălin Trinfa Pálma

Varga Andrea

Gergely Mária

Sept., oct., noi., decembrie 2018

 

 

 

 

 

 

Acordarea sprijinului financiar sub formă de burse a elevilor cu rezultate bune la învățătură- Fundația „Eötvös József”

 

Balázs György

Ilyés Nagy Boglárka

 

 

Comemorarea zilei “Eötvös József”

Fundația „Eötvös József”

Tifán Magdolna

Sata Ignác

Marosfői Katalin

Lőrinczi Kinga

25 september 2018

Elevii școlii

OCTOMBRIE

Participarea le examenul de conducere auto

 

Kálmán László

Kálmán István

Gedő Emil

 

 

Excursie pentru cadrele didactice la Valea Rece

 

Trinfa Pálma

Balázs György

Cadrele didactice din liceu

4-6 octombrie 2018

 

Balul bobocilor în internat

 

Responsabil la internat

 

Elevii din internat

Activități de organizare și coordonare a elevilor pentru Balul bobocilor

Balul bobocilor

 

Diriginti, elevii din clasele terminale

 

 

Participare la concurs de pescuit la Sânpaul

 

Achim Ferenc

 

Elevii

NOIEMBRIE

Balul bobocilor

 

Diriginti, elevii din clasele terminale

03 noi. 2018

Elevii din fiecare clasa

Săptămâna fructelor și legumelor donate / act. SNAC

IȘJHR

Ilyés Nagy Boglárka

Varga Andrea

 

16- 21 noi. 2018

 

A magyar nyelv napja- Ziua limbii maghiare

 

Tifán Magdolna

Sata Ignác

Marosfői Katalin

Lőrinczi Kinga

13 noiembrie 2018

 

DECEMBRIE

Participarea le examenul de conducere auto

 

Kálmán László

Kálmán István

Gedő Emil

 

 

Sărbătorirea zilei „Moș Nicolae”- la nivel de clasă

 

Gergely Mária

Török Sára

Varga Andrea

Ilyés Nagy Boglárka

Kis Berta

 

 

„Középiskolai szervezetek vezetőinek találkozója” la Hajdúszoboszló

Rákóczi Szövetség

Trinfa Pálma

Varga Andrea

08-09 dec. 2018

 

Concursul „Tudász”

Fundația „Eötvös József”

Organizator: Kápolnási Zsolt

Prezentatoare: Varga Andrea

Participanți:

Ilyés Nagy Boglárka

Tifán Magdolna

18 dec. 2018

Elevii școlii

 

 

 

 

 

Activități de organizare ș i participare la târgul de Crăciun la nivelul școlii

 

Gergely Mária

Fodor-Györfi Erzsébet

Török Sára

Ilyés Nagy Boglárka

Varga Andrea

 

21 decembrie 2018

 

 

 

 

 

 

IANUARIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizarea festivității „Maturandus”

 

 

25 ian. 2019

Elevii școlii

Participarea le examenul de conducere auto

 

Kálmán László

Kálmán István

Gedő Emil

 

 

FEBRUARIE

Coordinarea programului ” Szülőföldön magyarul” din zona Od. Secuiesc

 

Szász Zoltán

 

 

Ziua îndrăgostiților, concurs de recitări

 

Tifán Magdolna

Sata Ignác

Marosfői Katalin

Lőrinczi Kinga

Köpe Melinda

Botorok Ildikó

Demeter Erika

16 febr.

Elevii școlii

Activități de pregătire a organizării activităților din cadrul proiectului „Határtalanul” la Csongrád, Ungaria

 

Gergely Mária

Török Sára

Tifán Magdolna

 

 

 

 

 

 

 

MARTIE

 

 

 

 

 

Concursul „Tudász”

Fundația „Eötvös József”

Organizator: Kápolnási Zsolt

Prezentatoare: Varga Andrea

Participanți:

 

14 martie 2019

 

Participarea la programul „Határtalanul” la Mátészalka, Ungaria

 

Trinfa Pálma

Varga Andrea

Balázs György

Sata Ignác

20-24 martie 2019

 

Participarea le examenul de conducere auto

 

Kálmán László

Kálmán István

Gedő Emil

 

 

 

 

 

 

 

APRILIE

 

 

 

 

 

Participarea la activitățile din cadrul proiectului „Határtalanul”- Abaújszántó Excursie la Cheile Bicazului

 

Varga Andrea

20 aprilie 2019

 

Participarea la activitățile din cadrul proiectului „Határtalanul”- Abaújszántó Excursie la Valea Rece, Șumuleu Ciuc

 

Varga Andrea

21 aprilie 2019

 

Participarea la activitățile din cadrul proiectului „Határtalanul”- Abaújszántó Excursie la Valea Rece, Șumuleu Ciuc

 

Ilyés Nagy Boglárka

Balázs György

Varga Andrea

21 aprilie 2019

 

Participarea le examenul de conducere auto

 

Kálmán László

Kálmán István

Gedő Emil

 

 

MAI

Prezentarea ofertei școlii în localitățiile:

Brădești, Zetea, Subcetate,

Vârșag

 

Varga Andrea

Balázs György

10 mai 2019

 

Prezentarea ofertei școlii în localitățiile:Merești, Mărtiniș, Ocland

 

Varga Andrea

14 mai 2019

 

Meci de fotbal/ întrecere între profesori- elevi

 

Organizator: Kápolnási Zsolt

Participanți:

Sata Ignác

Mihály Árpád Előd

Zörgő Benjámin

 

 

Participarea la activitățile din cadrul proiectului „Határtalanul”- Csongrád-Excursie la Canionul Șapte Scări

 

Gergely Mária

Tifán Magdolna

Török Sára

Varga Andrea

Trinfa Pálma

Sata Ignác

30 mai 2019

80 elevi

Participarea la activitățile din cadrul proiectului „Határtalanul”- Csongrád-Excursie la Peșterea din Merești

 

Gergely Mária

Tifán Magdolna

Török Sára

Varga Andrea

31 mai 2019

80 elevi

 

 

 

 

 

Participarea le examenul de conducere auto

 

Kálmán László

Kálmán István

Gedő Emil

 

 

IUNIE

Participarea la activitățile din cadrul proiectului „Határtalanul”- Csongrád-Excursie la Lueta

 

Gergely Mária

Tifán Magdolna

Török Sára

Varga Andrea

Trinfa Pálma

Sata Ignác

1 iunie 2019

 

Excursie la Piatra Singuratică

 

Varga Andrea

Balázs György

14 iunie 2018

Elevii claselor a IX-a A, IX-a A

Participarea le examenul de conducere auto

 

Kálmán László

Kálmán István

Gedő Emil

 

 

Festivitatea „Ultimul clopoțel”

 

Trinfa Pálma

Membrii catedrei

27 mai 2019

Elevii școlii

Banchet

 

Membrii catedrei

28 mai 2019

Elevii școlii din clasele a XII-lea

ACTIVITĂȚI PERMANENTE

 

Act. de caserie- Fundația „Eötvös József”

 

Török Sára

Zátyi Hajnalka

 

 

 

Administrarea Fundaţiei

„Eötvös József”

 

Balázs György

Ilyés Nagy Boglárka

 

 

Responsabil ca lider de sindicat al Liceelor din Odorheiu Secuiesc

 

Zongor Imre

 

 

Participarea la activitățile Uniunii UCDMR, ca președinte

 

Szász Zoltán

 

 

Programarea profesorilor de serviciu

 

Török Sára

Kiss Berta

 

 

           

 

 

 

 

Capitolul IV - Rezultate școlare

 

IV.1. Ferecvență

 

Absențe

 

Total

Nemotivat

Septembrie

468

90

Octombrie

1165

217

Noiembrie

1901

362

Decembrie

1238

316

Ianuarie

911

289

Februarie

850

208

Martie

1790

437

Aprilie

2543

368

Mai

1743

414

Iunie

1602

394

 

Elevi plecați:

 • Retras: 4
 • Decedat
 • Exmatriculați
 • Trasferați 2

Elevi veniți:

 • Transferați: 2

Repetenți: 22

 

IV.2. Disciplina

 

Situația disciplinară este reflectată de notele la purtarea acordate la sfârșitul semestrului, precum și de numărul sau gravitatea sancțiunilor aplicate elevilor.

Clasa

Nr. elevi înscrişi la începutul anului școlar

Din care - fete

Nr. elevi rămaşi la sfârşitul anului școlar

Din care - fete

Nr. elevi retraşi

Nr. elevi corigenţi

Nr. elevi cu media la purtare 10

Nr. elevi cu media la purtare 8 şi 9

Nr. elevi cu media la purtare 7 şi mai puţin de 7

Nr. elevi exmatriculaţi

Total liceu

291

85

284

80

7

20

230

54

-

-

Total Sc.prof

213

59

208

57

5

10

181

25

2

-

Sansa a doua

20

8

4

1

16

-

4

-

-

-

TOTAL scoala

524

152

496

138

28

30

415

79

2

-

 

IV.3. Promovarea

 

Procentul de promovare la nivelul școlii a fost de 99,8. Analizând situația școlară la sfârșitul anului școlar se constată că în categoria elevilor promovați ponderea o dețin elevii promovați cu medii cuprinse între 7-8,99, un procent foarte mic de elevi reușind să fie promovați cu media peste 9.00.

Nivel

Nr. elevi

Media

Promovabilitate %

5-6.99

7-8.99

9-10

5-6.99

7-8.99

9-10

Liceal

284

94

110

80

33.09

38.73

28.18

Profesional

208

84

88

36

40.38

42.31

17.31

Sansa a doua

4

4

-

-

100

-

-

Total:

496

182

198

116

36.69

39.92

23.39

Capitolul V - Activitatea internatului

V.1. Organizarea internatului școlar

 

Pedagogi și supraveghetori școlari permanenți:
1. Mózes András

2. Mózes Etelka
3. Bíró László

 

Nr. elevi cazaţi la internat: 117

Componenţa comitetului de internat 2018-2019

Responsabili : Benedek Szabolcs, Gál Melitta

 

V.2. Activități desfășurate

Conform planului de muncă stabilit la începutul anului școlar 2018-2019, activitatea pedagogilor din internat pe parcursulanului școlar, s-a concretizat în următoarele aspecte:

- primirea și repartizarea elevilor pe camere la începutul anului școlar;

- prelucrarea regulamentului de ordine interioară, a regulilor de curățenie în grup și stabilirea programului cadru al zilei;

- alegerea comitetelor pentru internat, cantină și pentru întocmirea programului de activități

-întocmirea și afișarea programului activităților aferente semestrului I și II;

- stabilirea și afișarea programului zilnic obligatoriu pentru elevii interni

- dezbateri pe teme de sănătate și de securitate;

- efectuarea curățeniei generale înaintea vacanțelor;

- efectuarea pontajelor zilnice cu elevii care servesc masa la cantină;

- întocmirea evidențelor zilnice ale elevilor care solicită bilete de voie în cursul săptămânii și contabilizarea acestora la sfârșitul semestrului;

- asigurarea supravegherii permanente în timpul săptămânii în ce privește conduita, situația la învățătură și respectarea regulamentului de ordine interioară.

Capitolul VI - Analiza SWOT a instituţiei

 

Puncte tari:

 

 • Singurul liceu tehnologic din zona Odorheiului, care şcolarizează elevi în domeniul industriei alimentare, agriculturii şi auto
 • Existenţa şcolii de şoferi auto, care funcţionează în cadrul liceului
 • Existenţa unui parteneriat larg cu agenţii economici
 • cadre didactice  bine pregătiţi din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă profesională bună
 • existenţa unui număr foarte mare de cadre didactice calificate, cu gradele didactice II, I
 • interesul crescut al cadrelor didactice pentru propria dezvoltare profesională;
 • existenţa unui număr mare de formatori  şi metodişti 
 • perfecţionarea majorităţii cadrelor didactice prin stagii de formare în problematica reformei, în specialitate, management şcolar, activitate de mentorat, iniţiere în utilizarea calculatorului
 • implicarea unui număr mare de cadre didactice în elaborarea unor auxiliare curriculare, manuale şi mijloace de învăţământ omologate de M.E.C.I 
 • rezultate bune obţinute la examenele de competenţe profesionale
 • dotarea unităţii noastre şcolare  cu echipament adecvat, existenţa unor cabinete specializate dotate cu mijloace multimedia
 • interesul conducerii unităţii şcolare pentru dezvoltarea bazei materiale
 • buna colaborare cu alte unităţi şcolare și  I.Ş.J. HR,
 • exploatarea eficientă a resursei de timp, în organizarea şi desfăşurarea activităţilor 
 • rata foarte redusă a abandonului şcolar
 • manifestări tradiţionale complexe, menite să-şi exprime personalitatea şcolii
 • realizarea unor venituri extrabugetare considerabile
 • existența autorizației sanitare de funcționare
 • cuprinderea şcolii în programul: Acces la educaţie pentru grupuri dezavantajate, Proiect Phare Ro/2003/005-551.01.02/5 „A doua șansă”

 

Puncte slabe:

 

 • lipsa unor spaţii proprii optime cu puncte suficiente de lucru desfăşurării pregătirii practice
 • fonduri financiare insuficiente alocate de consiliile locale pentru satisfacerea nevoilor şcolii
 • cadru restrâns de resurse pentru motivarea cadrelor didactice
 • lipsa manualelor şcolare şi a auxiliarelor în limba maghiară
 • lipsa unui sistem de comunicare eficient cu mediul extern şi intern
 • din cauza remuneraţiei slabe şi a Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, la mai multe specializări (transporturi, economic), orele de specialitate pot fi acoperite foarte greu cu cadre didactice înalt perfecţionate
 • persistenţa formalismului în formarea continuă la nivelul comisiilor metodice din şcoli
 • insuficienta colaborare a părinţilor cu şcoala, în unele clase
 • lipsa de stabilitate a profesorilor debutanţi
 • managementul resurselor umane este îngreunată de reglementările centralizate
 • o bună parte dintre părinţii elevilor, precum şi a partenerilor sociali nu cunosc noul sistem de formare profesională
 • rezultate slabe la examenul de bacalaureat

 

 

Oportunităţi:

 • existenţa unei oferte ISJ HR de formare/informare  directorilor
 • existenţa, la nivelul Consiliului Local a unor programe de colaborare şi parteneriat
 • existenţa programelor comunitare, regionale, europene şi a centrelor culturale străine
 • experimentarea descentralizării şi consolidării autonomiei instituţionale
 • posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale şi realizarea unor programe de dezvoltare instituţională prin programele Phare Vet-Ro şi programe guvernamentale
 • existenţa Planului de Acţiune a Şcolii (PAS) pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic posibilitatea diversificării pregătirii profesionale a elevilor, în cadrul învăţământului liceal tehnologic şi postliceal, în meserii cerute de piaţa muncii
 • posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu ISJ HR prin portal şi forum
 • creşterea calităţii parteneriatului social, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional
 • sprijinirea elevilor provenind din medii sociale marginalizate
 • existenţa unor resurse şi posibilităţi de sponsorizare prin relaţii de parteneriat

 

Ameninţări:

 • sistem legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în continuă transformare;
 • slaba motivaţie financiară a personalului şi migrarea cadrelor tinere spre domenii mai bine plătite 
 • nivelul scăzut al resurselor bugetare
 • situaţia socio-economică precară a familiilor din care provin unii copii/elevi/tineri;
 • insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de principal partener educaţional al   şcolii
 • diminuarea efectivelor de elevi, ca urmare a indicelui scăzut de natalitate
 • creşterea efectivului obligatoriu de elevi la clasă cu efecte şi consecinţe asupra calităţii educaţiei
 • catedrele de specialitate publicate nu vor fi ocupate de cadre competente
 • creşterea preţurilor la gaze naturale şi energie electrică
 • pericole, ce pot apărea în urma globalizării
 • pericole ce pot apărea în urma restructurării sistemului şcolar din zonă

 

Capitolul VII – Plan de măsuri

 

Obiectiv
specific

Acțiuni/ activități

Termen

Responsabilități

Creșterea
calității procesului instructiveducativ

Asistențe la orele de curs

Conform
planificării

Echipa managerială

 

Ședințe ale comisiilor metodice în care se propun
activități demonstrative, se
analizează accentuând aspectele pozitive și negative,
prezentări de referate,
diseminări de cursuri de
formare continuă

Conform

calendarului

de activități

comisiilor

metodice

Responsabilii de

comisii metodice

 

Verificarea documentelor de

proiectare a activității

didactice

Diversificarea metodelor de

evaluare și creșterea ponderii

evaluărilor formative

Permanent

Echipa managerială

Responsabilii de

comisii metodice

Responsabilii de

comisii metodice

 

Monitorizarea valorificării

resurselor curriculare de care

dispune școala

Permanent

Responsabilii de

comisii metodice

 

Valorificarea temei pentru

acasă

Permanent

Cadrele didactice

 

Monitorizarea ritmicității

notării și a frecvenței

Permanent

Comisia pentru

ritmicitatea notării

Eficientizarea

tuturor

structurilor din

instituție

Monitorizarea efectuării

serviciului pe școală

Permanent

Echipa managerială

 

Evaluarea personalului

didactic auxiliar și nedidactic

Ianuarie

Consiliul de

Administrație

 

Stabilirea modului de

gestionare a veniturilor

extrabugetare realizate

Lunar

Consiliul de

Administrație

 

Analizarea rapoartelor de

activitate întocmite de

sectoarele din școală

(secretariat, contabilitate,

administrativ)

Trimestrial

Consiliul de

Administrație

 

Monitorizarea activității

internatului

Permanent

Dir. adj

Promovarea

ofertei școlii și

adaptarea ei la

nevoile elevilor

Prezentarea ofertei de cursuri

opționale tuturor elevilor școlii

în vederea stabilirii

curriculum-ului pentru anul

școlar următor

Ianuari

Responsabilii de

comisii metodice

 

Realizarea de pliante, broșuri,

panouri pentru promovarea

ofertei școlii absolvenților

claselor a VIII-a din zonă

Martie

Comisia pentru

promovarea imaginii

școlii

 

Prezentări ale ofertei pentru

planul de școlarizare în școlile

gimnaziale din zona Odorhei

Mai

Comisia pentru

promovarea imaginii

școlii

Îmbunătățirea

rezultatelor

școlare

Continuarea programelor de

pregătire suplimentară pentru

bacalaureat

Conform

graficelor

Responsabilii de

comisii metodice

 

Organizarea de simulări ale probelor scrise din cadrul

examenului de bacalaureat

semestrial

comisii metodice

Asigurarea

fluidizării

circulaţiei

informaţiei

aferente

componentei

managementului

instituţional

Actualizarea site-ului școlii

Permanent

Informaticianul

 

Afișarea hotărârilor Consiliului

de Administrație

După fiecare

ședință

Secretarul CA

 

Afișarea informațiilor

provenite de la MENCTS, CCD,

ISJ la avizierul unității

Permanent

Secretariatul

 

Prezentarea în ședință CP a

raportului de activitate pentru

sem. I 2017 - 2018

Februarie

 

Directori

Asigurarea

condiţiilor de

dezvoltare

personală şi

profesională a

elevilor.

Promovarea

educaţiei

incluzive şi

asigurarea

şanselor egale

Identificarea elevilor capabili

de performanță și sprijinirea

lor în vederea atingerii acesteia

Ianuarie

Responsabilii de

comisii metodice

 

Desfășurarea etapelor locale

ale olimpiadelor școlare

Permanent

Responsabilii de

comisii metodice

 

Stabilirea temelor de proiect în

cadrul examenului de evaluare

a competențelor profesionale

Ian.- feb.

 

Conducătorii de

proiect

 

Monitorizarea întocmirii

proiectelor pentru examenul de

certificare a competențelor

profesionale

Ianuarie-mai

 

Director adjunct

 

 

Identificarea de noi agenți

economici în vederea

desfășurării instruirii practice

la clasele de la filiera

tehnologică

Permanent

Responsabilii

comisiilor tehnice

Implicarea

activă a

părinţilor, a

comunităţii

locale, a altor

instituţii, în

formarea la

elevi a unor

atitudini

pozitive faţă de

valorile

societăţii

Înștiințarea familiei cu privire

la sancțiunile aplicate elevilor

care încalcă prevederile

ROFUIP și cu privire la

programul de pregătire

suplimentară BAC 2018

Permanent

Secretariat și diriginți

 

Monitorizarea desfășurării

ședințelor cu părinții

Permanent

Echipa managerială

 

Elaborarea de proiecte

educaționale locale

Ianuarie- feb.

 

Consilierul educativ

 

Desfășurarea de activități

extrașcolare cu implicarea

altor instituții

Conform

calendarului

proiectelor

Consilierul educativ

 

Evaluarea proiectelor aprobate

La finalizare

Consiliul de

Administrație

Atragerea de resurse

financiare

extrabugetare în

vederea

executării unor

noi lucrări de

investiţii și

îmbunătățirii

bazei materiale

Contractarea serviciilor de închiriere spații și

sală de sport în condițiile cele

mai avantajoase

Permanent

Consiliul de Administrație

 

 

Director

Trinfa Pálma

Director adjunct

Sata Ignác